+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacích skúšok

5-ročné gymnázium

8-ročné gymnázium

Oznámenie k prijímacím skúškam

5-ročné gymnázium

  1. termín: 29. apríla 2024 (anglický jazyk, psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  2. termín: 9. mája 2024 (anglický jazyk, psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  • poplatok: 10 € je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno žiaka)
  • pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané prostredníctvom Edupage alebo poštou (podľa spôsobu podania prihlášky) najneskôr 5 dní pred prijímacími skúškami

8-ročné gymnázium

  1. termín: 29. apríla 2024 (psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  2. termín: 9. mája 2024 (psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
  • poplatok: 10 € je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno žiaka)
  • pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané prostredníctvom Edupage alebo poštou (podľa spôsobu podania prihlášky) najneskôr 5 dní pred prijímacími skúškami

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025

 

 

Termíny prijímacích skúšok

  • prvý termín: 29. apríla 2024
  • druhý termín: 9. mája 2024

Uchádzač o 5-ročné a 8-ročné štúdium na našej škole, podáva elektronickú alebo papierovú prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024 v zmysle aktualizovaného Školského zákona (§ 63 zákona 245/2008 Z.z.).

Prihláška na vzdelávanie na strednej škole (aj s pokynmi na vyplnenie)

 

Priebeh

Záujemcovia o štúdium sú pozvaní na talentové skúšky, ktoré overujú predpoklady uchádzačov na bilingválne štúdium a to prostredníctvom psychologického testu, ktorý v plnej miere zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Uchádzači o 5-ročné štúdium absolvujú aj prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, z matematiky a z anglického jazyka. Záujemcovia o 8-ročné štúdium vykonajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2025/2026