+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024

Termíny prijímacích skúšok

  • prvý termín: 2. a 3. mája 2023
  • druhý termín: 11. a 12. mája 2023

Prihlášky

Uchádzač o 5-ročné a 8-ročné štúdium na našej škole, podáva elektronickú alebo papierovú prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023 v zmysle aktualizovaného Školského zákona (§ 63 zákona 245/2008 Z.z.).

Prihláška na vzdelávanie na strednej škole (aj s pokynmi na vyplnenie)

Priebeh

Záujemcovia o štúdium sú pozvaní na talentové skúšky, ktoré overujú predpoklady uchádzačov na bilingválne štúdium a to prostredníctvom psychologického testu, ktorý v plnej miere zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Uchádzači o 5-ročné štúdium absolvujú aj prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, z matematiky a z anglického jazyka. Záujemcovia o 8-ročné štúdium vykonajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025