+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Prijímacie skúšky

Oznámenie výsledkov prijímacích skúšok do 1.ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2023/2024

5-ročné štúdium

8-ročné štúdium

Oznámenie k prijímacím skúškam

5-ročné gymnázium

 1. termín: 2. mája 2023 (anglický jazyk, psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
 2. termín: 11. mája 2023 (anglický jazyk, psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
 • poplatok: 10 € je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno žiaka)
 • pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané prostredníctvom Edupage alebo poštou (podľa spôsobu podania prihlášky) najneskôr 5 dní pred prijímacími skúškami

8-ročné gymnázium

 1. termín: 2. mája 2023 (psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
 2. termín: 11. mája 2023 (psychologický test, slovenský jazyk a literatúra, matematika)
 • poplatok: 10 € je potrebné uhradiť na účet IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno žiaka)
 • pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané prostredníctvom Edupage alebo poštou (podľa spôsobu podania prihlášky) najneskôr 5 dní pred prijímacími skúškami
Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024

 

Termíny prijímacích skúšok

 

  • prvý termín: 2. a 3. mája 2023

  • druhý termín: 11. a 12. mája 2023

Prihlášky

Uchádzač o 5-ročné a 8-ročné štúdium na našej škole, podáva elektronickú alebo papierovú prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023 v zmysle aktualizovaného Školského zákona (§ 63 zákona 245/2008 Z.z.).

Prihláška na vzdelávanie na strednej škole (aj s pokynmi na vyplnenie)

Priebeh

Záujemcovia o štúdium sú pozvaní na talentové skúšky, ktoré overujú predpoklady uchádzačov na bilingválne štúdium a to prostredníctvom psychologického testu, ktorý v plnej miere zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Uchádzači o 5-ročné štúdium absolvujú aj prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, z matematiky a z anglického jazyka. Záujemcovia o 8-ročné štúdium vykonajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025