+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Predmetové komisie

Vedúci učitelia predmetových komisií:

Duchovný správca: Mgr. Stanislav Kocka


Výchovná poradkyňa: Mgr. Sylvia Dancáková


Koordinátor prevencie: Mgr. Mária Birnsteinová


Koordinátorka environmentálnej výchovy: Mgr. Marcela Vodičková


PK evanjelického a.v. náboženstva: Mgr. Stanislav Kocka


PK slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Danica Füzesiová


PK anglického jazyka: Mgr. Jana Poláková


PK cudzích jazykov: Mgr. Mária Birnsteinová


PK matematiky a informatiky: RNDr. Renáta Komariková, PhD.


PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Katarína Rybárová


PK prírodovedných predmetov: RNDr. Monika Baronová


PK výchovných predmetov: Mgr. Emil Sova