+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Maturita

1. Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole.

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zabezpečuje Štátny pedagogický ústav.

2. Prihláška na maturitnú skúšku

Na nasledujúcich odkazoch je možné si stiahnuť formulár záväznej prihlášky na maturitnú skúšku.

3. Termíny

Termíny prihlásenia sa na maturitnú skúšku

Žiaci posledného ročníka majú povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku do 30. septembra 2023. Možnosť zmien v prihlásení sa na maturitnú skúšku je do 15. októbra 2023, prípadne do 31. januára 2024 vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3).

Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk

14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Administrácia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční podľa organizačných pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania , ktoré budú zverejnené na stránkach NÚCEM-u a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (maturita.svsbb.sk , svs.edu.sk).

Administrátormi sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).

Termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach určí termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v jeho územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

Schválený termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na našej škole: 27. mája – 30. mája 2024

4. Charakteristika testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS

 • Slovenský jazyk a literatúra SJL, maďarský jazyk a literatúra MJL, ukrajinský jazyk a literatúra UJL a slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
  • Trvanie EČ MS: 100 minút
  • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
  • Trvanie PFIČ MS: 150 minút
  • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
 • Anglický jazyk AJC1
  • Test EČ MS a zadania PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka zodpovedajú úrovňou náročnosti úrovni C1 SERR.
  • Trvanie EČ MS: 150 minút
  • Trvanie PFIČ MS: 90 minút
  • Formát úloh: Jedna úloha, tematicky vychádzajúca z cieľových požiadaviek daného druhého vyučovacieho jazyka úrovne C1.
 • Francúzsky jazyk FJB2, nemecký jazyk NJB2, ruský jazyk RJB2, španielsky jazyk SJB2 a taliansky jazyk TJB2.
  • Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Trvanie EČ MS: 120 minút
  • Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
  • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
  • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)
 • Francúzsky jazyk FJB1, nemecký jazyk NJB1, ruský jazyk RJB1, španielsky jazyk SJB1 a taliansky jazyk TJB1.
  • Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Trvanie EČ MS: 100 minút
  • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
  • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
  • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)
 • Matematika MAT
  • Trvanie EČ MS: 150 minút
  • Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

5. Predmety

Predmety MS na bilingválnych gymnáziách sú:

a) slovenský jazyk a literatúra
b) druhý vyučovací jazyk
c) 2-5 voliteľných predmetov

Vo voliteľnom predmete uvedenom v písmene c) mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť.

Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

 1. cudzí jazyk
 2. spoločenskovedné predmety
 3. prírodovedné predmety
 4. ostatné

Skupinu predmetov cudzí jazyk vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. anglický jazyk
 2. francúzsky jazyk
 3. nemecký jazyk
 4. ruský jazyk

Skupinu spoločenskovedných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. dejepis
 2. geografia
 3. občianska náuka

Skupinu prírodovedných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. biológia
 2. fyzika
 3. chémia
 4. informatika
 5. matematika

Skupinu ostatných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. estetika
 3. evanjelické a. v. náboženstvo
 4. umenie a kultúra

Úpravy maturitnej skúšky sa týkajú žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiadosť o úpravu MS je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku.

Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

Zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka žiak vykoná externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu časť maturitnej skúšky. Ak si ako voliteľný predmet zvolí ďalší cudzí jazyk, vykoná z neho iba ústnu časť MS. Externá časť maturitnej skúšky je aj v predmete matematika. Ostatné predmety majú iba ústnu časť maturitnej skúšky.

O úspešnom vykonaní maturitnej skúšky škola vydá vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu v slovenskom a anglickom jazyku.

Žiak môže maturitnú skúšku konať aj ako štátnu jazykovú skúšku.

Najobsiahlejšie informácie o MS sú na stránke www.nivam.sk.

Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

6. Klasifikácia a hodnotenie MS

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyka a literatúra, anglický jazyk), žiak úspešne vykoná MS, ak

 1. jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

 1. jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný). Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

Hodnotenie dobrovoľnej MS

Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska 33 % z celkového počtu bodov, v PFIČ MS nezíska 25 % z celkového počtu bodov, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal.

Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.
Upozornenie!

O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia. V auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Podrobnejšie informácie o maturitných skúškach sú dostupné na stránke www.nivam.sk a riaditeľ školy ich včas oznamuje na vývesnej tabuli školy.

7. Videá o maturitnej skúške

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá o maturitnej skúške. Maturanti z tejto školy v nich podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite .

Link na video Ako funguje maturitná skúška

Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity

Link na video Ako prebieha maturitná skúška