+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Program žiackeho osobnostného rozvoja

Školský rok 2022/2023 je pre Program žiackeho osobnostného rozvoja na pôde Evanjelického gymnázia J. A. Komenského pilotný. Do tohto programu sú zapojení žiaci prvých ročníkov. V aktuálnom roku sme sa dôvodne zamerali na ich osobnostné sebapoznávanie a praktizovanie kolektívnej kooperácie.

Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sa snažíme podporiť u žiakov poznanie seba samého a svojich osobnostných kvalít. V prvom polroku dostali naši prváci príležitosť identifikovať svoj sebaideál v kontraste so sebaobrazom. Ďalej dostali priestor pouvažovať nad osobnými hodnotami a komunikovať ich s hodnotami svojich spolužiakov. V neposlednom rade, na hlbšie sebapoznanie im boli predostreté modelové morálne dilemy, s ktorými sa museli v rámci kolektívu popasovať.

„Každý človek si zaslúži pochopenie a úctu. Aby sa mu tejto úcte a pochopeniu dostalo, je dôležité, aby každý z nás disponoval porozumením a úctou k sebe samému.“

Všetci učitelia nášho gymnázia sa snažia k svojim žiakom pristupovať ako k jedinečným individualitám.

Pred nami, ako učiteľmi, tak aj žiakmi, je ešte mnoho výziev a práce. Avšak polročná reflexia činnosti v Programe žiackeho osobnostného rozvoja zameranej na rozvoj žiackych individualít nás motivuje k ďalšej práci a dáva jej zmysel.

Program žiackeho osobnostného rozvoja kontinuálne pokračuje a o jeho aktivitách a výstupoch vás budeme radi priebežne informovať.

Ďakujeme prváci a všetci naši žiaci, že môžeme s Vami pracovať a spolupracovať.