+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

História a filozofia školy

Filozofia školy

Našim poslaním je pomáhať žiakom, aby sa ich osobnosť rozvíjala rovnomerne. Aby vedľa intelektu zreli emocionálne, morálne i duchovne. Preto vo výchove a vzdelávaní považujeme za dôležitý celistvý rozvoj osobnosti.

Scitlivenie na to, čo nás presahuje

Rodíme sa ako „religiózne bytosti“ s potrebou vzťahovať sa k tomu, čo nás presahuje. Chceme u mladých ľudí rozvíjať citlivosť pre to, čo je ukryté, pretože nie je uchopiteľné, no predsa dáva človeku a jeho svetu zmysel. Našim cieľom je, aby dospievajúci mladí ľudia dokázali správne identifikovať predmety uctievania v ich osobnom živote a nachádzali to, čo je v našom svete hodné odovzdania sa.

Utváranie vlastnej identity

Sme presvedčení, že zdravý rozvoj ľudskej identity je možný len v prostredí lásky a dôvery. K akému jadru ľudskej podstaty môže dospieť človek, ktorý dôveruje Bohu, prehodnocuje hĺbku vlastnej existencie a svoj vzťah k druhým? Takýto človek je schopný bezpodmienečnej dôvery, dokáže slobodne utvárať vlastný život, dokáže neustále zrieť, vie vyjadrovať radosť i bolesť, je schopný lásky i obete, dokáže solidarizovať s druhými, a vie hovoriť o nádeji, v ktorej žije.

Moderný spôsob vyučovania

Vedieme žiakov k schopnosti myslieť tvorivo a kriticky. Preferujeme zážitkové formy vyučovania počas ktorých žiak spoznáva svet celistvo (emocionálnu skúsenosť nevynímajúc), reflektuje svoj zážitok, aby mohol následne skúsenosť uplatniť v živote. Žiakov vedieme k otvorenosti celoživotnému vzdelávaniu sa. Podporujeme schopnosť tímovo pracovať, komunikovať so vzájomným rešpektom.

Zmysel pre správne jednanie

Sme presvedčení, že ľudia sú nositeľmi Božieho obrazu, čo im dáva úctu a dôstojnosť k sebe i druhým. Pomáhame žiakom osvojovať si postoje, ktoré stoja na schopnosti dôvery a lásky. Vedieme žiakov k zodpovednosti a čestnosti, podporujeme ich samostatnosť, ktorá je dôležitou súčasťou ľudskej slobody.

Evanjelická identita

V ekumenickom prostredí vzájomného rešpektu chceme žiakom sprostredkovať hodnoty našej náboženskej tradície: Veríme v Boha, ktorý sa nám z milosti, bez zásluh nás ľudí, zjavil v Ježišovi Kristovi. Vyznávame, že sme nehodní, pretože vieme, že Boh bude vždy niekoľko krokov pred nami. Nemôžme ho dobehnúť ani kvalitou viery a ani svojim jednaním. Zároveň sme ale radostní, pretože vieme, že nie na seba, ale práve na Boha se môžeme spoľahnúť. On stojí v Ježišovi Kristovi s Duchom Svätým na našej strane. Preto chceme slúžiť Božej vôli a presadzovať svoju vôľu s Božími zámermi.

História školy

Poslaním školy je pripraviť človeka na budúci profesijný život v dospelosti. Od gymnázia očakávajú študenti i rodičia, že poskytne kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré umožní absolventom štúdium na vysokej škole. Bilingválna škola navyše poskytuje jazykové vzdelanie, ktoré tieto možnosti ešte rozšíri.

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského je cirkevnou školou. Navštevovať ju môžu študenti bez rozdielu vyznania za predpokladu, že rešpektujú kresťanský charakter školy. Silný ekumenický rozmer robí školu jedinečnou v rámci celého Slovenska.

Aj kvôli tomu nesie škola meno J. A. Komenského – teológa Jednoty bratskej, ktorý učil, ako v múdrosti, koreniacej v rovnosti pred Bohom sme my, nábožensky rozdielni ľudia svoji, patríme k sebe a máme sa dobre znášať. Komenského výchova vedie k Bohu, ku viere v Ježiša Krista a tým k úctivému prístupu voči ľuďom inak zmýšľajúcim. Takýto spôsob výchovy si dala naša škola do vienka.

Naše gymnázium vzniklo z iniciatívy piatich protestantských cirkví zastúpených v našom meste: Evanjelická a.v. cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov.

Do siete škôl v SR ako osemročné a päťročné bilingválne slovensko-anglické gymnázium bolo zaradené od 1.9.1994 rozhodnutím MŠ SR dňa 22.11.1993. Zriaďovateľom školy sa stal Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, ktorý 7.12.1993 zriadil školu s jej umiestnením v časti budovy ZŠ na Galaktickej ulici v Košiciach.

Riaditeľom školy sa stal 6.1.1994 Mgr. Ján Kunca. 3. septembra 1994 školu slávnostne otvoril biskup VD ECAV Mgr. J.Midriak. Tri roky svoju činnosť rozvíjala škola v prepožičaných priestoroch na Galaktickej ulici, ale keď priestorov začalo byť málo, vďaka porozumeniu Židovskej náboženskej obce v Košiciach a orgánov štátnej správy pridelili nám budovu na Puškinovej ul. č. 3 v Košiciach, kde predtým sídlila ZŠ. Budovu však bolo treba zrekonštruovať od strechy po suterén. Všetky rekonštrukčné práce boli urobené svojpomocne a dielo v hodnote dvoch miliónov korún bolo ukončené 20.8.1997 za rekordných sedem týždňov. Školský rok 1997/98 sa začal už v obnovenej budove na Puškinovej ulici.

 Od 1. septembra 2001 do 30. júna 2006 bola riaditeľkou školy Mgr. Valéria Butkovičová a jej zástupkyňami Mgr. T. Sabolová, RNDr.Valéria Kocurová a RNDr. Mária Velebná.

1. augusta 2006 sa stal riaditeľom školy Ing. Jozef Krištan. Zástupcovské posty obsadili RNDr. Valéria Kocurová a RNDr. Mária Velebná. V máji 2011 bol Ing. Jozef Krištan opätovne zvolený do funkcie riaditeľa školy na ďalšie päťročné obdobie. V školskom roku 2011/12 vystriedala vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy RNDr. Máriu Velebnú Mgr. Sandra Mrázová.

Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v júni 2007 bola škole pridelená do prenájmu budova bývalej ZŠ na Škultétyho 10, o ktorú škola spolu s ďalšími školskými subjektmi prejavila záujem. 1. augusta 2007 sa škola začala sťahovať do tejto budovy. Vďaka enormnému úsiliu riaditeľa školy, pedagógov, zamestnancov školy, rodičov a žiakov sme školský rok 2008/2009 začali načas, v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch, pretože počet učební nebol postačujúci. S nevyhnutnými rekonštrukčnými prácami, výmenou okien, rekonštrukciou kmeňových a odborných učební, spoločných priestorov sa pokračovalo počas celého školského roka. Ďalšie práce na zveľadení budovy sa naplánovali na prázdniny. Počas prázdnin sa aj zrealizovali.

Duchovnými správcami školy boli Mgr. Ondrej Kolárovský, Mgr. Darina Kušnírová (Brehuvová), Mgr. Karol Verčimák, PaedDr., Mgr. Dušan Havrila, PhD. a Mgr. František Korečko. Súčasným duchovným správcom školy je Mgr. Stanislav Kocka. V škole vyučujú farári: Mgr. J. Semjan, Mgr. S. Linkesch, PaedDr.  Mgr. D. Havrila, PhD. a Mgr. S. Kocka. Okrem interných pedagógov pracujú v škole aj americkí lektori.

Záujem o štúdium na škole niekoľkonásobne presahuje možnosti prijatia.

Aj keď má škola za sebou len veľmi krátku históriu, dostala sa už do povedomia širokej verejnosti na východnom Slovensku a získava dobré meno aj v sieti škôl podobného typu.Škola má na pamäti výchovu zhodnú s túžbou žalmistu (144,12):

“Nech sú synovia naši v svojej mladosti ako pestované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom.”

Logo školy

Autorom loga školy je pán Štefan Dušan Baláž. Pretože v logu našej školy je dominantná Lutherova ruža, prečítajte si čo tento symbol znamená.

Najprv je to čierny kríž v srdci, ktoré má svoju prirodzenú farbu. Kríž nás má stále upomínať, že viera v Ukrižovaného nás činí blahoslavenými. Lebo keď sa verí zo srdca , tak je to spravodlivé. Hoci je to čierny kríž, ktorý umŕtvuje a pôsobí tiež biedu a bolesť, predsa ponecháva srdcu jeho červenú farbu, neničí ho, neusmrcuje, ale oživuje. Lebo spravodlivý žije zo svojej viery, a síce z viery Ukrižovaného. Také srdce stojí uprostred bielej ruže, aby sa ukázalo, že viera prináša radosť, potechu a pokoj, teda také srdce sa dostáva do bielej radostnej ruže, lebo biela farba je farbou duchov a všetkých anjelov. Táto ruža stojí v nebovomodrom poli, pretože taká radosť v duchu a vo viere je počiatkom budúcej nebeskej radosti, už teraz vnútorne uchopenej, nádejou privlastnenej ale ešte nie zjavenej. A v takomto poli je zlatý prsteň, pretože taká blaženosť v nebi trvá večne a neobsahuje ju nijaká zem a je vzácna nad všetky radosti a hodnoty, ako zlato je najdrahší a najvzácnejší kov.

Ružu si vytvoril dr. Martin Luther sám ako „obraz, ktorý by najlepšie vyjadroval jeho teológiu“. Od otca zdedil rodinný erb, majúci inú formu a s dvoma ružami. Ako mnoho iných vecí, aj tento erb si Luther sám pretvoril. Z ruže sa stalo znamenie ako má človek vyzerať pred Bohom podľa biblického obrazu človeka. Logo bolo schválené výberovou komisiou dňa 6.6.2007.