+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Výberové konanie

Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, Košice vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

učiteľ/ka anglického jazyka a matematiky

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov, v zmysle prílohy 1, časť  IV. Vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné predpoklady:

 • jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
 • základné digitálne kompetencie: napr. práca s MS Office  
 • zodpovedný prístup k práci, zmysel pre dôslednosť, samostatnosť a rozhodnosť, flexibilita, ochota spolupracovať a učiť sa
 • očakávame aktívny a kreatívny prístup ku vyučovaciemu procesu
 • vítaná je pedagogická prax na strednej škole

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópie dokladov o vzdelaní, potvrdzujúcich pedagogickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch   a odborných zamestnancoch  v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

Mzdové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný nástup: 26. 8. 2024

Termín zasielania žiadostí: do 25. 6. 2024

Uchádzači zašlú písomné žiadosti s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe na mailovú adresu: egjak@egjak.com

Uchádzači budú po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej pozvaní na ústny pohovor.

Kontakt: Mgr. Martin Ilavský

Tel.: 055/6815610

e-mail: martin.ilavsky@egjak.com

V Košiciach, 17.6.2024

                                                                                              Mgr. Martin Ilavský

                                                                                                   riaditeľ školy