+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Poplatky a príspevky

Vážení rodičia,

platby poukazované škole uhrádzajte presne na účet, ktorý je na to určený. PLATBY a ÚČTY NEMIEŠAJTE.

1. ŠKOLNÉ

Zo Štatútu školy vyplýva povinnosť pre zákonného zástupcu žiaka platiť školné. Od školského roku 2023/2024 je suma školného 180 €, ktorú je potrebné uhradiť k 1.9. príslušného školského roka, v ktorom dieťa bude školu navštevovať. Poplatok školného je možné platiť aj polročne (2x 90 €) , či mesačne po 18 €.

V prípade nepriaznivej rodinnej (sociálnej) situácie, zákonný zástupca môže požiadať o zníženie sumy školného až do 50 percent.  Žiadosť o zníženie sumy školného je potrebné adresovať riaditeľovi školy.

Číslo účtu IBAN: SK20 0900 0000 0051 8705 3497

Variabilný symbol: pridelený žiakovi v Edupage

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a triedu, ktorú bude od septembra navštevovať.

2. PRÍSPEVOK NA ZDRUŽENIE RODIČOV

Výška príspevku na Združenie rodičov je 25,- € na jeden školský rok.

Číslo účtu IBAN: SK79 0200 0000 0035 3646 2258

Variabilný symbol: pridelený žiakovi v Edupage

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko študenta a triedu, ktorú navštevuje.

3. STRAVNÉ

Stravné je potrebné vyplatiť do 10-teho kalendárneho dňa v danom mesiaci.

Číslo účtu IBAN: SK44 0900 0000 0051 8705 3841

Variabilný symbol: číslo ste dostali na začiatku školského roka od triedneho učiteľa a počas celého štúdia sa nemení.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

4. POUKÁZANIE 2% DANE, SPONZORSTVO

Na rozvoj a podporu vzdelávania, rôznych aktivít študentov a pedagógov školy a na príjem 2% dane je zriadený neinvestičný fond EGJAK, n.f.

Číslo účtu IBAN: SK67 7500 0000 0040 2977 6249

Uvítame, ak oslovíte aj Vašich známych a priateľov.

Nech Vám je Vaša pomoc a podpora vynahradená Božím pokojom a požehnaním a nech Vám všetko Pán Ježiš mnohonásobne odplatí.

Ďakujem Vám za porozumenie a teším sa na ďalšiu spoluprácu pri výchove Vašich detí – našich študentov.

Mgr. Martin Ilavský, riaditeľ školy

Ponúkame Vám na stiahnutie: