+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Často kladené otázky

Štúdium

Keďže škola je orientovaná na jazyky, poskytuje plnohodnotnú výučbu odborných predmetov tak, aby boli žiaci pripravení na štúdium na VŠ, kde sú potrebné odborné predmety (medicína, farmácia, právo a pod.)?

Obsah aj rozsah vzdelávania nám stanovuje Štátny vzdelávací program, ktorý gymnáziá chápe ako všeobecnovzdelávacie inštitúcie. Z toho dôvodu sú u nás vyučované predmety na takej úrovni, že naši absolventi sú pripravení na ich ďalšie štúdium na vysokých školách s rôznym zameraním. Hodnota, ktorú u nás získavajú navyše (v porovnaní s inými gymnáziami), spočíva v tom, že sú schopní študovať ich aj v zahraničí (o čom svedčí vysoké percento našich absolventov študujúcich na zahraničných vysokých školách).

Keďže ste evanjelická škola, v čom je rozdiel oproti štúdiu na štátnej škole a ako sú žiaci vedení v tomto duchu?

Pridanou hodnotou štúdia na našej škole je práve vyučovanie náboženstva. Na jeho hodinách sú žiaci vedení k rozmýšľaniu o hodnotách, zmysle života, o správnom nastavení si osobných a morálnych kritérií. Je tu tiež priestor na kritický pohľad na rôzne svetonázory v porovnaní s kresťanským. Práve toto nastavenie našej školy umožňuje okrem duševného aj duchovné poradenstvo, riešenie problémov, spoveď a modlitebnú podporu.

Prijímacie skúšky

Aké učivo je obsiahnuté v testoch z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka na päťročné štúdium? Je tam zahrnuté aj učivo deviateho ročníka ZŠ?

Vzhľadom na to, že na päťročné štúdium môžu nastúpiť žiaci po skončení ôsmeho ročníka, na prijímacích skúškach sa vyskytuje učivo ôsmich rokov, teda učivo deviateho ročníka už nie je zahrnuté v prijímacích testoch. V anglickom jazyku by mali absolventi základnej školy zvládnuť úroveň A2, ktorej zodpovedajú aj prijímacie testy z tohto predmetu.

Čo je obsahom psychologických testov?

Psychologické kritériá pomáhajú pri výbere vhodných uchádzačov pre daný typ strednej školy. Sú talentovou časťou prijímacích skúšok. Psychologický test sa zameriava najmä na zisťovanie intelektových predpokladov a nadania, ktoré sú základom dobrej školskej výkonnosti. Sleduje: jazykové schopnosti, pružnosť myslenia, produktivitu, nápaditosť, názorné logické myslenie, koncentráciu pozornosti, schopnosť systematického postupovania, slovnú a názornú pamäť, pracovnú disciplínu a samostatnosť.

Ako sa môže moje dieťa pripraviť na psychologické testy?

Na tieto testy nie je vhodné ani možné sa dopredu pripravovať, nakoľko skúmajú potenciál, nie naučené vedomosti. Vhodný prístup rodiča môže podporiť primeranú prípravu na vedomostnú časť prijímacieho konania, pričom je vhodné nevyvíjať na dieťa nátlak. Ten môže spôsobiť, že dieťa bude testovú situáciu prežívať neprimerane, bude prežívať stres, úzkosť a napätie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho výkon. Naopak, dieťa je vhodné povzbudiť, prejaviť mu dôveru a podporiť tým jeho sebavedomie a optimizmus.  

Poskytujete doučovanie pre záujemcov o štúdium na vašej škole?

Nie, doučovanie neposkytujeme, pretože neočakávame vedomosti a zručnosti nad rámec, ktorý poskytuje vzdelanie na základnej škole.

Štúdium cudzích jazykov

Aké jazyky okrem angličtiny je možné študovať na EGJAKu?

Nemecký, francúzsky a ruský jazyk.

Dajú sa na vašej škole získať jazykové certifikáty?

Angličtina

Naša škola v spolupráci so Štátnou jazykovou školou poskytuje príležitosť získať štátnu jazykovú skúšku z angličtiny na úrovni C1. Študentov pripravujeme aj pomocou učebníc zameraných na Cambridge English jazykové skúšky (FCE, CAE). Študenti sú pripravení tieto skúšky zložiť v inej inštitúcii, ak sa tak rozhodnú. Naši študenti často získavajú aj certifikáty z medzinárodne uznávaných skúšok TOEFL, alebo IELTS.

Ostatné jazyky

V prípade záujmu o medzinárodne platné certifikáty z francúzskeho, ruského a nemeckého jazyka nasmerujeme našich žiakov na školy alebo iné inštitúcie, ktoré dané skúšky prevádzajú. Žiakov pripravujeme a vieme usmerniť v ich príprave na absolvovanie jazykovej skúšky.  

Francúzština

Vyučujúce vo francúzskom jazyku sa zúčastnili školenia a následnej skúšky a  certifikácie ako hodnotiteľky skúšky DELF (Diplôme d´études de la langue française), ktorá je medzinárodne uznávanou  skúškou z francúzskeho jazyka. Škola spolupracuje s inštitúciami, ktoré certifikáty udeľujú – Francúzskou alianciou Košice a Francúzskym inštitútom v Bratislave. Žiakov pripravujeme na získanie tohto certifikátu, prípadne ich vieme usmerniť v ich príprave a absolvovaní jazykovej skúšky.  

Ruština

Medzinárodne uznávané skúšky z ruského jazyka sú zabezpečované organizáciami napojenými priamo na zahraničné inštitúcie, ktoré certifikáty udeľujú. V prípade ruského jazyka je to napr. certifikát, ktorý udeľuje priamo Puškinov Inštitút ruského jazyka a literatúry v Moskve, čo je v Ruskej federácii inštitúcia č.1 na výuku a testovanie znalostí ruštiny ako cudzieho jazyka. Žiakov vieme rovnako nasmerovať aj v prípade záujmu vykonať certifikáciu z ruského jazyka na západných inštitúciách, napr. Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) uznávaný v USA.

Nemčina

U nemčiny je medzinárodne uznávaným certifikátom „Deutsches Sprachdiplom“, ktorý akceptovaný na vysokých školách a univerzitách. Ďalším dôvodom záujmu žiakov o certifikát z nemeckého jazyka je aj frekventovaná požiadavka zo strany mnohých zamestnávateľov v regióne, keďže ovládanie nemeckého jazyka je často výhodou alebo priamo požiadavkou na mnohých pracovných pohovoroch.

Učia na vašej škole angličtinu zahraniční lektori?

Áno. Vyučujú hodiny Konverzácie v anglickom jazyku a predmet Inštitúcie a reálie anglofónnych krajín.

Aké úspechy dosahujú vaši žiaci v štúdiu angličtiny a cudzích jazykov?

Naši žiaci obsadzujú popredné miesta na krajských a celoslovenských kolách jazykových olympiád a iných súťaží – prednesových, speváckych (napr. Spievam po francúzsky), literárnych. Sú to ďalej súťaže ako poviedková súťaž Ťukni, súťaž v písaní esejí, ktorú pripravuje organizácia LEAF, súťaž v recitácii Jazykový kvet. Vo všetkých týchto súťažiach sa naši žiaci dostávajú do krajských až celoštátnych kôl. Výborná znalosť angličtiny alebo druhého cudzieho jazyka im umožňuje sa zapojiť aj do medzinárodných kôl iných súťaží, napríklad v oblasti vedy a výskumu.

Poskytuje vaša škola možnosti na zahraničné pobyty?

Naša škola zahraničné stáže ani študijné pobyty nevybavuje. Žiakov však uvoľňujeme na ich zvolený zahraničný program na základe rozhodnutia pedagogickej rady a pri určení podmienok. Vieme poskytnúť poradenstvo v oblasti vyplnenia prihlášok, prípadne napísať odporúčanie. Taktiež sa snažíme upozorniť študentov na možnosti získania štipendií. Naši žiaci majú možnosť spolupracovať s našimi partnerskými školami, napríklad v Holandsku, kam aj pravidelne cestujeme na návštevu spolu s vybranými žiakmi.

Anglický jazyk

Koľko hodín angličtiny budú mať žiaci v prvom ročníku?

Žiaci prvého ročníka päťročného štúdia majú 8 hodín z predmetu Anglický jazyk, 3 hodiny z predmetu Anglická gramatika a 1 hodinu Konverzácie so zahraničným lektorom. K týmto hodinám postupne pribúdajú iné predmety v anglickom jazyku. Žiaci osemročného štúdia majú v prvom ročníku 6 hodín anglického jazyka týždenne, z toho jednu s lektorom.

Dosiahnu žiaci osemročného štúdia rovnakú úroveň v anglickom jazyku ako žiaci päťročného programu, ktorí majú v prvom ročníku posilnenú výučbu anglického jazyka?

Áno, žiaci oboch študijných programov maturujú na úrovni C1. Žiaci osemročného štúdia majú zvýšený počet hodín anglického jazyka počas viacerých ročníkov, napríklad v ročníku Tercia majú 8 hodín anglického jazyka, z toho jednu s lektorom, v Kvarte majú 8 hodín angličtiny, z toho dve s lektorom, a podobne. Obsahovo je osemročné štúdium tiež porovnateľný až identický s päťročným štúdiom.

Je to problém, ak na základnej škole mal váš/a budúci/a žiak/žiačka prímy menej hodín angličtiny?

Žiaci, ktorí sa hlásia na 8-ročné štúdium prijímacie skúšky z anglického jazyka nerobia. Výučba v príme je nastavená tak, aby dala príležitosť všetkým žiakom dostať sa na požadovanú úroveň v anglickom jazyku.

V akých veľkých skupinách sa vyučuje angličtina a ďalšie cudzie jazyky?

Trieda sa delí na dve skupiny aj na výučbu anglického jazyka, aj na výučbu cudzích jazykov a ďalších iných predmetov.

Ktoré predmety sa vyučujú v anglickom jazyku a v ktorom ročníku?

Predmety vyučované v anglickom jazyku pridávame do rozvrhu postupne. Hodiny v angličtine majú študenti v rámci týchto predmetov: Matematika od druhého polroka v prvom ročníku a v Kvarte, a ďalšie predmety postupne od druhého ročníka: Dejepis, Geografia, Biológia, Náboženstvo, Inštitúcie a reálie anglofónnych krajín, Britská a americká literatúra.

Aké učebnice sa používajú na škole na výučbu anglického jazyka a kto ich zabezpečuje?

Používame rôzne druhy učebníc z rôznych vydavateľstiev. Vyberáme ich starostlivo z aktuálnej ponuky pre každú úroveň. Keďže tieto učebnice sú navrhnuté tak, aby do nich študenti písali, nie je možne ich zakúpiť pre školu a znovu a znovu používať, knihy teda objednáva škola na náklady rodičov. Niektorí žiaci zachovalé knihy predávajú mladším ročníkom, prípadne nechávajú svojim súrodencom. Škola zatiaľ vie s nákupom kníh pomôcť rodinám, ktoré to potrebujú.

Uskutočňuje škola zahraničné výlety pre študentov, kde si môžu študenti precvičiť angličtinu?

Počas uplynulých rokov sa žiaci mohli zúčastniť napríklad výletu do Škótska. V rámci iných predmetov sa konali výlety do rôznych destinácií v zahraničí, a študenti sa tiež majú možnosť zúčastniť projektov s našimi zahraničnými partnerskými školami, napríklad v Holandsku. Počas pandémie sa zahraničné exkurzie konať nemôžu.

Ďalšie cudzie jazyky – nemčina, francúzština, ruština

Musí mať uchádzač už nejaké základy z druhého cudzieho jazyka (nemčina, francúzština, ruština), ak chce študovať na EGJAK-u?

Žiak môže byť aj úplný začiatočník. Napríklad v prípade RUJ nemusí ovládať ani písmená ruskej abecedy. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti z jazyka, ktorý si pre štúdium na EGJAK-u žiak volí. Môže si tiež zvoliť jazyk, ktorý už pred nástupom na EGJAK mal, a pokračovať v štúdiu tohto jazyka. Vyučujúci sa prispôsobujú konkrétnej situácii v každej skupine v každom prvom ročníku, aj v príme.

Akú úroveň dosiahnu žiaci v štúdiu druhého cudzieho jazyka k maturite?

Ak si zvolia v posledných dvoch rokoch štúdia (septima a oktáva osemročného štúdia, resp. 4.-5. ročník päťročného programu) seminár z daného jazyka, môžu dosiahnuť úroveň B2. Ak si seminár nezvolia, štúdium na škole končia na úrovni B1.

Ak chce žiak maturovať z druhého jazyka, sám si volí úroveň, na ktorej chce maturovať – B1 alebo B2.

Ako sa uplatňujú ďalej absolventi EGJAK-u ohľadne druhého jazyka?

Absolventi nášho gymnázia študujú na rôznych vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Niektorí študujú priamo v danom druhom jazyku, obzvlášť ak predtým počas stredoškolského štúdia absolvovali študijný pobyt v krajine, kde sa daným jazykom hovorí. Mnohí ďalší sa opierajú o svoje vedomosti z druhého jazyka a využívajú ich napríklad pri štúdiu politológie, medzinárodných vzťahov a diplomacie, práva, ekonomiky a manažmentu, turizmu, alebo priamo pri štúdiu daného jazyka a kultúry ako budúci učitelia alebo tlmočníci a prekladatelia. Napr. naši maturanti z francúzštiny a ruštiny študujú medzinárodné a Európske právo v angličtine v Holandsku.

Na hodinách sprostredkúvame aj širší záber, podľa záujmu žiakov. Na seminároch čítame úryvky z literatúry v originále, rozvíjame estetické cítenie, venujeme sa širším aspektom kultúry. Nemčina je jazyk Martina Luthera a Guntera Grassa, francúzština je jazykom Gustava Flauberta  a Claudea Moneta, ruština je jazykom Andreja Sacharova, Vladimíra Vysockého či Belly Achmadulinovej. Výberom na škole vyrobeného materiálu podporujeme u žiakov kritické myslenie a zdôrazňujeme hodnoty občianskej spoločnosti a právneho štátu. Z hodín cudzieho jazyka si naši žiaci odnášajú viac než len jazyk samotný. Máme aj olympionikov z cudzieho jazyka, ktorí šli po maturite na EGJAK-u študovať technické smery alebo medicínu, na Slovensku alebo v Čechách. Viac Vám povedia naši žiaci samotní vo svojich vyjadreniach na našej webstránke – samozrejme v študovanom cudzom jazyku : )

Organizuje škola nejaké poznávacie exkurzie do krajín, v ktorých sa danými jazykmi hovorí?

Poznávacie exkurzie sa organizujú v jednotlivých školských rokoch podľa záujmu žiakov – do Francúzska do Paríža, do Viedne či rôznych miest v Nemecku, do Sankt-Peterburgu. Niektoré exkurzie sú zamerané špecificky pre žiakov, ktorí daný jazyk na EGJAK-u študujú, iné sú otvorené pre širší okruh záujemcov. Podľa konkrétneho zamerania tej ktorej exkurzie sa niektorých teda môže zúčastniť aj žiak, ktorý daný jazyk na EGJAK-u neštuduje: napr. žiak študujúci francúzštinu alebo nemčinu sa môže prihlásiť na exkurziu do Sankt-Peterburgu.

Matematika a informatika 

Aká je úroveň matematiky na vašej škole? 

Úroveň matematiky na našej škole je rovnaká ako úroveň matematiky na bežnom gymnáziu. Počet hodín matematiky je navýšený v rámci disponibilných hodín na prehĺbenie učiva. Žiaci sa na hodiny matematiky delia aj do skupín, čím vzniká priestor na lepšiu interakciu medzi učiteľom a žiakom.  

Aké programovacie jazyky sa učia na vašej škole? 

Mladší žiaci v osemročnom programe využívajú na programovanie micro:bity. Jeho výučbu v týchto dňoch prehodnocujeme. Hľadáme možnosti, čo vyučovať a ktorou cestou sa vydať. Starší žiaci programujú v jazyku Python. 

Náboženstvo a bohoslužby

Môžu si žiaci vybrať medzi štúdiom etiky a náboženstva?

Nie, samostatný predmet etika nie je v ponuke. Keďže etické a morálne princípy našej spoločnosti vychádzajú zo židokresťanských hodnôt, tak v samotnom predmete náboženstva je zahrnuté gro morálnych a etických hodnôt a na vyučovacích hodinách im venujeme veľký priestor.

Moje dieťa nie je evanjelik. Môže si vybrať aj iné náboženstvo ako evanjelické?

Iné náboženstvo ako evanjelické nie je v osnovách našej školy. To ale nie je problém, pretože viac ako polovica našich študentov nie je evanjelického či protestantského vierovyznania.  V samotnej výučbe dávame dôraz na ekumenické vzťahy medzi cirkvami a vedieme ku kresťanským princípom a hodnotám, ktoré vychádzajú z Božieho slova a sú vlastné všetkým kresťanským cirkvám. Pri vyučovaní cirkevných dejín podávame učivo netendenčne a historicky pravdivo. Samozrejme, zohľadňujeme aj fakt, že nie všetci študenti sú veriaci, a preto sa kresťanské pravdy a hodnoty vyučujú spôsobom, ktorý vedie ku kladeniu si vážnych otázok o hodnotách, zmysle života, morálke.

Ako je hodnotený predmet náboženstvo?

Predmet náboženstvo je hodnotený rovnako ako všetky ostatné predmety, známkami. Učivo sa opakuje ústnym skúšaním či písomkami. V rámci predmetu sa vypracúvajú referáty a prezentácie na témy vychádzajúce z tematických plánov.

Sú bohoslužby povinné pre všetkých žiakov?

Áno, bohoslužby sú povinné pre všetkých žiakov. Preto sa ich snažíme robiť formou, ktorá komunikuje mladej generácii kresťanské hodnoty zrozumiteľným a relevantným spôsobom.

Voľnočasové aktivity

Aké voľnočasové aktivity (krúžky) ponúka škola žiakom?

Naša škola poskytuje široké spektrum záujmových krúžkov zo všetkých oblastí. Najatraktívnejšími sú napr.: Chorus Comenianus (spevácky zbor), Chemický krúžok, Krúžok divadelného diváka (pravidelná návšteva rôznych divadelných predstavení), Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, rôzne športové krúžky a mnoho ďalších. Žiaci majú prostredníctvom krúžkov možnosť rozvíjať aj svoj záujem o konkrétne vyučovacie predmety.  

Aké voľnočasové aktivity sa konajú v rámci výučby angličtiny?

Pedagógovia vyučujúci anglický jazyk každý rok ponúkajú niekoľko záujmových krúžkov na precvičenie anglického jazyka vo forme jazykových hier, gramatických cvičení a pod. Škola taktiež disponuje dobre vybavenou knižnicou beletrie v anglickom jazyku pre študentov. Spolupracujeme a navštevujeme Americké centrum v Košiciach. Podporujeme študentov, aby sa zapájali do rôznych projektov aj v malých skupinkách alebo individuálne. Naši žiaci sú zapájaní do súťaží vo vlastnej tvorbe a recitácii v anglickom jazyku, kde dosahujú aj pekné výsledky.

Môžu žiaci vo voľnom čase využívať ihrisko, telocvičňu či posilňovňu?

Tieto priestory môžu žiaci využívať len v prípade, že sa zúčastňujú krúžku, ktorý sa v týchto priestoroch realizuje.

Prevencia závislostí

Aké opatrenia a aktivity v rámci prevencie látkových a nelátkových závislostí  a šikany prebiehajú na škole?

Spolupracujeme s CPP (Centrum poradenstva a prevencie) na Karpatskej ulici č. 8., s ich odbornými  pracovníkmi sa stretávajú  triedne kolektívy pri  skupinovej práci zameranej na prevenciu: látkových závislostí (fajčenie, alkohol, drogy), nelátkových závislostí (internet, sociálne siete, mobily, počítačové hry),  nežiaducich foriem správania (agresívne správanie, šikanovanie, riziká kyberšikanovania, neprimeraná interpersonálna komunikácia, obchodovanie s ľuďmi, riziká a nástrahy v cudzom prostredí – práca a brigády v zahraničí) .

Škola zapája každý školský rok 2 žiakov do rovesníckeho PEER programu– preventívny program je zameraný  na vyškolenie aktivistov, ktorí po jeho absolvovaní pomáhajú pri primárnej prevencii svojich spolužiakov prostredníctvom besied v rámci tried na škole.

Ďalej spolupracujeme  s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, ktorý organizuje odborné prednášky pre našich žiakov. 

Už tradične sú naši žiaci poradcami v rovesníckej  internetovej poradni Linka detskej dôvery – Deti radia deťom. Hlavná činnosť rovesníckeho poradcu spočíva v odpovedaní na otázky, ktoré posielajú deti a mladí ľudia do rovesníckej poradne na stránke www.linkadeti.sk/poradna.  Rovesnícki poradcovia pracujú v tíme s vysokoškolákmi (mentormi) pod odborným dohľadom odborníkov – psychológov Linky detskej dôvery.

Potrebné informácie o rôznych témach, kontaktných  číslach nahlasovania prípadných problémov nájdu žiaci aj na školskej nástenke.

Žiaci majú možnosť požiadať o osobné konzultácie s koordinátorom prevencie a výchovným poradcom. Pri tejto práci nám veľmi pomáha aj duchovný správca školy. V prípade problémov kontaktujeme odborných pracovníkov : CPP, Policajného zboru.

Akým spôsobom prebieha riešenie problémov s drogami na škole?

V prvom rade kladieme dôraz na prevenciu, ako je uvedené vyššie. Prostredníctvom žiakov zapojených do PEER programu sa snažíme vytvoriť takú klímu na škole, ktorá vedie k vytváraniu verejnej mienky medzi žiakmi o škodlivosti a nesprávnosti užívania drog. Pokiaľ aj napriek všetkým opatreniam dôjde k porušeniu zákazu užívania, prechovávania, príp. distribuovania drog, uplatníme zákonom stanovené postupy, čiže kontaktujeme odborných pracovníkov: CPPPaP a Policajného zboru.  V internom vzťahu k žiakovi sa riadime Vnútorným poriadkom školy, ktorý v takomto prípade navrhuje vylúčenie žiaka zo školy.