+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Informácia o zmene poplatku za stravné v školskom roku 2024/2025

Cena jedného obeda bude stáť 2,10 €. Mesačný poplatok za čiastočnú úhradu režijných nákladov bude predstavovať 8,00 €.

Informácia pre školský rok 2023/2024

Cena jedného obeda je 2,36,- eura. O prípadnej zmene ceny za obed Vás budeme vopred informovať prostredníctvom EDUPAGE.

Ak sa rozhodnete pre platbu trvalým príkazom, odporúčaná cena za obedy v priebehu jedného mesiaca je:

  • kvinta – oktáva 47,- eur
  • 1.ročník – 5. ročník  47,- eur (okrem žiakov 1.r. nastupujúcich z 8.triedy ZŠ)

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí  najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu SK44 0900 0000 0051 8705 3841.

V  prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa z obeda v stanovenom čase do 15.tej hodiny deň vopred cez Edupage, na tel. č. 055/6815628, emailom na jedalen@egjak.com.

V prípade náhleho ochorenia je možné sa odhlásiť telefonicky do 7.45 ráno, poprípade si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť neodhlásený obed za žiaka do 14.tej hodiny v daný deň.

Za včas neodhlásenú a nevyzdvihnutú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.