+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Našim poslaním je pomáhať žiakom, aby sa ich osobnosť rozvíjala rovnomerne. Aby vedľa intelektu zreli emocionálne, morálne i duchovne. Preto vo výchove a vzdelávaní považujeme za dôležitý celistvý rozvoj osobnosti.

Scitlivenie na to, čo nás presahuje

Rodíme sa ako „religiózne bytosti“ s potrebou vzťahovať sa k tomu, čo nás presahuje. Chceme u mladých ľudí rozvíjať citlivosť pre to, čo je ukryté, pretože nie je uchopiteľné, no predsa dáva človeku a jeho svetu zmysel. Našim cieľom je, aby dospievajúci mladí ľudia dokázali správne identifikovať predmety uctievania v ich osobnom živote a nachádzali to, čo je v našom svete hodné odovzdania sa.

Utváranie vlastnej identity

Sme presvedčení, že zdravý rozvoj ľudskej identity je možný len v prostredí lásky a dôvery. K akému jadru ľudskej podstaty môže dospieť človek, ktorý dôveruje Bohu, prehodnocuje hĺbku vlastnej existencie a svoj vzťah k druhým? Takýto človek je schopný bezpodmienečnej dôvery, dokáže slobodne utvárať vlastný život, dokáže neustále zrieť, vie vyjadrovať radosť i bolesť, je schopný lásky i obete, dokáže solidarizovať s druhými, a vie hovoriť o nádeji, v ktorej žije.

Moderný spôsob vyučovania

Vedieme žiakov k schopnosti myslieť tvorivo a kriticky. Preferujeme zážitkové formy vyučovania počas ktorých žiak spoznáva svet celistvo (emocionálnu skúsenosť nevynímajúc), reflektuje svoj zážitok, aby mohol následne skúsenosť uplatniť v živote. Žiakov vedieme k otvorenosti celoživotnému vzdelávaniu sa. Podporujeme schopnosť tímovo pracovať, komunikovať so vzájomným rešpektom.

Zmysel pre správne jednanie

Sme presvedčení, že ľudia sú nositeľmi Božieho obrazu, čo im dáva úctu a dôstojnosť k sebe i druhým. Pomáhame žiakom osvojovať si postoje, ktoré stoja na schopnosti dôvery a lásky. Vedieme žiakov k zodpovednosti a čestnosti, podporujeme ich samostatnosť, ktorá je dôležitou súčasťou ľudskej slobody.

Evanjelická identita

V ekumenickom prostredí vzájomného rešpektu chceme žiakom sprostredkovať hodnoty našej náboženskej tradície: Veríme v Boha, ktorý sa nám z milosti, bez zásluh nás ľudí, zjavil v Ježišovi Kristovi. Vyznávame, že sme nehodní, pretože vieme, že Boh bude vždy niekoľko krokov pred nami. Nemôžme ho dobehnúť ani kvalitou viery a ani svojim jednaním. Zároveň sme ale radostní, pretože vieme, že nie na seba, ale práve na Boha se môžeme spoľahnúť. On stojí v Ježišovi Kristovi s Duchom Svätým na našej strane. Preto chceme slúžiť Božej vôli a presadzovať svoju vôľu s Božími zámermi.