+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Dňa 24. októbra 2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca, prvý riaditeľ Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach. V roku 1992 sa podieľal na príprave vzniku našej školy, ktorá bola do siete škôl na Slovensku zaradená od 1.9.1994 a dodnes je značkou kvalitného bilingválneho vzdelania, založeného na kresťanských princípoch a hodnotách. Na Evanjelickom gymnáziu J.A. Komenského pôsobil Mgr. Ján Kunca ako pedagóg a ako riaditeľ školy 7 rokov. Stál pri zrode školského žiackeho speváckeho zboru Chorus Comenianus, ktorý má svoje pevné miesto a výborný ohlas v meste Košice, Evanjelickej a. v. cirkvi, ale aj v rámci SR a v zahraničí.

Mgr. Ján Kunca svojimi odbornými vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami, organizačnými schopnosťami, pracovným zanietením, ale predovšetkým ľudským prístupom a vtipným nadhľadom počas aktívneho pôsobenia v školstve, ale aj po odchode do dôchodku, prispieval k rozvoju školy, vzdelávania a formovaniu mladej generácie. Bývalému riaditeľovi nášho gymnázia bola v roku 2017 udelená Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, kultúry a spoločenského života a za dosiahnuté výsledky pri rozvoji základného a stredného školstva pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín. Pri príležitosti 500.výročia reformácie ECAV bol ocenený Pamätnou medailou a Pamätným listom za presadzovanie kresťanských hodnôt v spoločnosti.

S láskou v srdciach a v modlitbách ďakujeme Pánu Bohu za jeho život a dielo. Navždy zostane v našich spomienkach.

Česť jeho pamiatke.