+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Erasmus+

Názov projektu: Učím sa s radosťou, naučím s radosťou

2019-1-SK01-KA101-060315

Tri kľúčové oblasti, ktorým sa project venuje:

Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl)

Výučba a učenie sa cudzích jazykov

IKT – nové technológie – digitálne zručnosti

Krátky opis projektu:

Podnetom pre realizáciu projektu “Učím sa s radosťou, naučím s radosťou” je zhodnotenie 25 ročného fungovania nášho gymnázia a potreba neustáleho rozvoja. Naša škola (Evanjelické bilingválne gymnázium J. A. Komenského v Košiciach) sa sústredí nielen na kvalitnú výučbu anglického jazyka, ale aj ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov. Vďaka vysoko kvalifikovaným pedagógom, výbornému vybaveniu školy a úspešným absolventom sa naša škola opakovane umiestňuje na popredných miestach v rebríčku najlepšie hodnotených gymnázií v celoslovenskom meradle. Našim cieľom je udržať tento trend, vnášať nové, moderné prvky do vyučovacieho procesu a vytvárať pozitívnu klímu na našej škole.

Výučba anglického jazyka prebieha aktuálne na škole na vynikajúcej úrovni. V tomto smere je našom prioritou prejsť postupne na model autonómneho učenia, kde študent pristupuje k svojmu štúdiu zodpovednejšie, kriticky myslí a prináša kreatívne riešenia problémov. Ďalšou stratégiou je povzbudiť vyučujúcich matematiky, informatiky a fyziky k takej inovácii, ktorá by viedla k zatraktívneniu týchto nepopulárnych predmetov. V neposlednom rade sa chceme viac venovať budovaniu pozitívnej atmosféry na škole, prehlbovať vzťahy medzi študentami a učiteľmi. Je nutné v dnešnej digitálnej dobe viac povzbudzovať k osobnej komunikácii a vytvárať prostredie celkovej pohody.

Do projektu sme zapojili 10 zamestnancov školy. Riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa školy sa pri výbere kurzov zamerali na zlepšenie jazykových a komunikačných kompetencií v anglickom jazyku. Po absolvovaní mobilít budú plnohodnotne reprezentovať školu na medzinárodných konferenciách, udržiavať kontakt so zahraničnými partnermi a naďalej sa zapájať do medzinárodných projektov. Ďalšími účastníkmi sú 4 učitelia prírodovedných predmetov z odborov fyzika, matematika a informatika. Títo učitelia sa zúčastnia aktivít, ktoré im pomôžu zlepšiť jazykové zručnosti tak, aby boli schopní tieto využiť pri inovácii vzdelávacích plánov. Hlavnou metódou modernizácie týchto predmetov bude implementácia metódy CLIL. Z toho dôvodu sa jeden z učiteľov zúčastní odborného kurzu zameraného na metódu CLIL. Po jeho absolvovaní poskytne svoje teoretické aj praktické zručnosti ostatným pedagogickým zamestnancom školy. Vyučujúci informatiky sa na mobilite oboznámi s možnosťami využitia najnovších digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Traja učitelia anglického jazyka (úroveň C1) sa pri výbere kurzov zamerali na kombináciu zručností, ktorá poskytuje možnosti inovácie vyučovacích metód aplikovateľných na hodinách cudzieho jazyka a zároveň budú prínosné v snahe o zmenu celkovej klímy na škole. Duchovný správca školy má záujem sa obohatiť o vedomosti v oblasti emocionálnej a sociálnej výchovy, a následne spolupracovať so študentami a motivovať ich k vytváraniu hodnotnejších vzťahov a väčšej spolupatričnosti.

Mobility budú prebiehať v 5 rôznych európskych krajinách. Všetky vybrané hostiteľské organizácie majú niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním pedagógov a profesionálov s podporou programu Erasmus+. Veríme, že návšteva týchto krajín nám umožní spoznať bližšie ich kultúru, vymeniť si skúsenosti z oblasti vzdelávania a nadviazať vzťahy, ktoré budú základom pre naštartovanie budúcej vzájomnej spolupráce. Tiež budeme mať možnosť reprezentovať našu komunitu v širšom európskom prostredí.

Očakávame, že realizácia projektu prinesie mnohé pozitívne zmeny – zvýšia sa komunikačné a jazykové zručnosti zamestnancov školy, ktoré rozšíria ďalšie príležitosti modernizácie vyučovacieho procesu. Prelomením jazykových bariér sa výrazne zvýši pravdepodobnosť vytvorenia a udržiavania medzinárodných partnerstiev. Inováciou didaktických metód zatraktívnime mnohé predmety a žiakom sa zlepší motivácia ku väčšej spolupráci a angažovanosti sa. Nadšení učitelia ľahšie nadchnú študentov. Nadšení študenti sú aktívnejší, kreatívnejší, a dosahujú lepšie výsledky, cítia sa v škole dobre a to sa odzrkadlí na celkovej pracovnej a študijnej atmosfére. Veríme, že naplnenie tejto vízie prinesie prospech nielen našim zamestnancom a študentom, ale aj miestnej komunite a širšiemu regiónu.

Mobility v ramci projektu:

Mgr. Jana Poláková – 23 – 28 September, 2019 – Florencia, Taliansko:

http://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmusjanapolakova/nahlady/1.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmusjanapolakova/nahlady/2.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmusjanapolakova/nahlady/3.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmusjanapolakova/nahlady/4.jpg

Kreativita a kritické myslenie sú základnými piliermi pre inováciu. Spolu so schopnosťou efektívne komunikovať a spolupracovať sú tieto 4 zručnosti zárukou úspechu v každej oblasti života.

Myslím si, že rozvoju týchto základných životných zručností dávame na našich hodinách malý priestor a vlastne ani nevieme ako s tým začať. Preto som si v rámci Erasmus + projektu vybrala práve kurz s týmto zameraním (4 Cs- Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools)

Kurz viedla skvelá lektorka Susan Gagliano. Každý deň sme sa venovali jednej zo zručností- cez praktické aktivity nám ukázala možnosti ako pomaly zaviesť novinky do našich zabehnutých vyučovacích hodín. Zároveň mali všetci 13 účastníci zo 6 európskych krajín priestor prezentovať svoje krajiny a školy a navzájom sa inšpirovať zdieľaním rôznych prístupov k problémom školstva. Posledný deň 5 dňového kurzu sme si vyskúšali ako aplikovať všetky zručnosti v praxi priamo v uliciach Florencie, splniť niektoré zadania bola to zábava a výzva zároveň.

Inšpiratívny kurz, kultúrny program, neopakovateľná atmosféra mesta, ale najmä priestor hlbšie sa zamyslieť nad realitou a možnosťami mojej učiteľskej praxe ma nesmierne obohatili. Verím, že sa mi podarí bojovať s každodennou rutinou a vytvoriť študentom v mojich triedach atmosféru pohody, otvorenej komunikácie, vzájomnej spolupráce a pomoci, aby sme mohli spoločne rásť a meniť sa k lepšiemu.

Mgr. Peter Horný – 7-12 Október, 2019 – Florencia, Taliansko:

http://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmushorny2020/nahlady/1.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmushorny2020/nahlady/2.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmushorny2020/nahlady/3.jpg

Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning

Tento 5- dňový kurz, ktorého som sa mohol zúčastniť v októbri 2019 vo Florencii, bol zameraný na viacero aktivít, ktoré môže učiteľ využiť na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Každý deň bola pozornosť venovaná inej špecifickej oblasti, z ktorých spomeniem napr. Flipped classroom, rôzne typy inteligencií, riešenie problémov v dvojiciach, resp. v skupine, úloha technológií a sociálnych sietí v živote mladých ľudí, metódy (seba)hodnotenia a pod.

Pri Flipped classroom ide o model, ktorý zjednodušene predstavuje ‘’otočenú, prevrátenú’’ triedu. Namiesto preberania teórie na vyučovacej hodine a následnom precvičovaní vedomostí doma, teóriu si žiaci pomocou materiálov a videí naštudujú doma a samotné využívanie teórie v praxi prebieha počas vyučovania.

Ako je spomenuté vyššie, kurz sa taktiež zameral na rôzne typy inteligencie, ktoré sú dôležité pre poznanie silných a slabých stránok študenta. V neposledom rade bol vyzdvihnutý význam nielen hodnotenia, ale aj sebahodnotenia žiaka pri napredovaní v školskom, no i profesionálnom prostredí.

Samotný kurz prebiehal formou diskusií, prípadových štúdií formou videa, resp. článkov. Práca a zdieľanie boli uskutočňované individuálne, ale aj skupinovo. Informácie boli podávané zaujímavo a interaktívne.

Mgr. Adriana Saboviková – 25 – 30 November, 2019 – Barcelona, Španielsko:

http://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmussabovikova/nahlady/1.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmussabovikova/nahlady/2.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmussabovikova/nahlady/3.jpg

V rámci Erasmus+ projektu som mala možnosť absolvovať kurz „Tvorivé a uspokojujúce školské prostredie: stratégie a zručnosti pre učiteľov“ (A Satisfying School Experience: strategies and skills for teachers) v Barcelone.

Náplňou 6-dňového kurzu bolo oboznámiť účastníkov z piatich krajín s praktickými a zábavnými aktivitami, ktoré nájdu uplatnenie v školskom prostredí najmä pri zlepšení vzťahu učiteľ – žiak ale tiež aj ako forma predchádzania syndrómu vyhoreniau učiteľov, ktorý sa čoraz častejšie vyskytuje v slovenskom školstve. Získané poznatky budú nepochybne prínosom pre zlepšenie vzťahov a prostredia na našej škole.

Veľkým prínosom bolo aj vzájomné zdieľanie sa s ostatnými kolegami a spoznávanie iných školských systémov. Nemenej inšpiratívne bolo aj spoznávanie španielskej kultúry a úžasného mesta.

Mgr. Stanislav Kocka – 9 – 14 December, 2019 – Florencia, Taliansko:

http://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmuskocka/nahlady/1.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmuskocka/nahlady/2.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmuskocka/nahlady/3.jpghttp://www.gjak.sk/fotogaleria/erasmuskocka/nahlady/4.jpg

V rámci projektu Erazmus som absolvoval v termíne 9 – 14. 12. vo Florencii kurz z názvom „Správa konfliktov, emocionálna inteligencia a prevencia šikanovania.“

Bolo to veľmi obohacujúce a inšpirujúce, lebo okrem podnetných prednášok a prezentácií sme veľa času strávili v skupine zdieľaním sa zo svojimi skúsenosťami a poznatkami, keďže sme sa zišli z rôznych častí Európy. Som veľmi vďačný za túto skúsenosť a krásny zážitok vo vianočnej Florencii.