+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Videá predmetov

Anglický
jazyk

Ruský
jazyk

Ruský jazyk
Diana

Ruský jazyk
Peťa

Nemecký
jazyk

Nemecký jazyk
žiaci

Francúzsky
jazyk

Slovenský jazyk a
literatúra

Biológia a
chémia

Chemický
krúžok

Fyzika

Matematika
a práca s informáciami

Človek a
spoločnosť

Človek a
hodnoty

Telesná a športová výchova