+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Projekt – Altánky

Prečo chceme realizovať tento projekt?

 1. Rozsiahly areál školy je udržiavaný a vytvára podnetný priestor na výučbu.
 2. Altánky ponúkajú variabilnú alternatívu priestorových obmedzení tried školy.
 3. Kvôli meniacim sa klimatickým podmienkam je areál v jarných a jesenných mesiacoch vhodnejším priestorom na výučbu než samotná budova školy.

Čomu budú altánky slúžiť?

 1. Budú sa využívať na výučbu delených a zastupovaných hodín.
 2. Altánky využijú niektoré krúžky.
 3. Priestor budú môcť využívať žiaci na oddych, individuálne štúdium a neformálne rozhovory.

Ako teda môžete podporiť tento projekt Vy?

 1. V prvom rade Vás chceme poprosiť o poukázanie dvoch percent v prospech nášho neinvestičného fondu EGJAK, n.f. Všetky prostriedky poukázané týmto spôsobom budú použité na realizáciu tohto zámeru. Ak si podávate daňové priznanie sami, vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov priamo v daňovom priznaní.

  Údaje o prijímateľovi:
  IČO: 312 56 414
  Obchodné meno: EGJAK, N.F.
 2. Ak ste zamestnanec, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy v časti Poplatky a príspevky. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte do 30. apríla 2023 aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov.
 3. Taktiež Vás chceme poprosiť o zváženie ďalšej priamej finančnej podpory tohto investičného plánu prostredníctvom účelového daru. Akýkoľvek sponzorský dar, ktorý poukážete na neinvestičný fond EGJAK, n.f., označte „altánky“. 
  Číslo účtu neinvestičného fondu EGJAK, n.f.: SK67 7500 0000 0040 2977 6249

Za podporu pri realizovaní tohto projektu Vám srdečne ďakujeme. Taktiež Vás budeme priebežne informovať o konkrétnych krokoch pri uskutočňovaní tohto zámeru. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí dotiahnuť tento projekt do úspešného konca.