+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského poskytuje možnosť 5-ročného bilingválneho slovensko – anglického štúdia pre absolventov 8.ročníka, resp. 9.ročníka ZŠ a 5.ročníka ZŠ. Záujemcovia o štúdium sú pozvaní na talentové skúšky, ktoré overujú predpoklady uchádzačov na bilingválne štúdium a prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky. Počet prijatých uchádzačov o štúdium je limitovaný obmedzenými kapacitnými možnosťami školskej budovy, v ktorej sa nachádzame, ktoré sú prekážkou prijatia veľkého počtu uchádzačov spĺňajúcich prijímacie kritéria.

V súčasnosti má škola vyše 500 žiakov zaradených do 8 tried osemročného a 11 tried päťročného štúdia.  Ich výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 49 členný pedagogický zbor pozostávajúci z interných a externých učiteľov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a zabezpečujúcich odborné vyučovanie všetkých predmetov.

V škole sa bilingválne vyučuje matematika, biológia, geografia, dejepis a evanjelické a. v. náboženstvo v rozsahu stanovenom učebným plánom. Od roku 2000 sa na škole vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu, ktorý počnúc štvrtým ročníkom na 5-ročnom resp. septimou na 8-ročnom štúdiu umožňuje študentom okrem povinných predmetov vo zväčšujúcom sa rozsahu absolvovať voliteľné predmety podľa vlastného výberu v súlade so záujmami žiakov a orientáciou na ďalšie vysokoškolské štúdium. Tak napríklad medzi povinné predmety žiakov v 5.ročníku patrí anglický jazyk, ďalší živý jazyk, britská a anglická literatúra, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, evanjelické a.v. náboženstvo a telesná výchova. Ostatné predmety si žiak vyberá zo širokej ponuky voliteľných predmetov.

Od školského roka 2008/09 sa v súlade s reformou školstva vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu. Učebný plán bol pripravený tak, aby rešpektoval štátom predpísaný rámcový učebný plán, aby v 1.ročníku bolo posilnené vyučovacie anglického jazyka, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre bilingválne vyučované predmety a aby v predmaturitnom a maturitnom ročníku bol daný rovnaký priestor voliteľným predmetom ako to  umožňoval doterajší používaný alternatívny učebný plán.

Samozrejme, došlo k istým zmenám, napríklad druhý cudzí jazyk (nemčina, francúzština, ruština) sa začína vyučovať už od 1.ročníka.

Pre každého žiaka zostáva povinným vyučovanie evanjelického a.v. náboženstva, ktoré zabezpečujú najmä farári – absolventi teologických fakúlt.

Maturitnú skúšku majú žiaci možnosť absolvovať aj ako odbornú štátnu jazykovú skúšku. Ich jazykové schopnosti nielen v anglickom, ale aj v ďalších cudzích jazykoch sú dostatočné na to, aby mohli absolvovať štúdium na zahraničných vysokých školách, na ktoré každoročne nastupuje väčšie percento našich absolventov. Viacerí z nich študujú na špičkových univerzitách vo Veľkej Británii a Francúzsku.

O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu  svedčia aj  kvantitatívne ukazovatele ako sú priemerná známka školy, priemerná známka jednotlivých tried a jednotlivých predmetov ako aj úspešnosť maturantov v externej časti maturitnej skúšky, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a úspešnosť v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky, ako aj vonkajší audit realizovaný štátnou školskou inšpekciou v roku 2006. Výsledky všetkých týchto meraní dokazujú, že škola prevyšuje  celoštátny aj regionálny priemer.

Veľký priestor sa vytvára  pre záujmovú činnosť žiakov, do ktorej na pôde školy  v mimovyučovacom čase je zapojených každoročne približne 70% žiakov pracujúcich vo viac ako 20 krúžkoch s rôznym zameraním. Vybavenie školy odbornými učebňami  a učebnými pomôckami ako aj odborná spôsobilosť nielen mladých učiteľov umožňujú modernizovať formy vyučovania aj využívaním informačno – komunikačných technológii. Značná pozornosť sa venuje ďalšiemu  vzdelávaniu učiteľov, pričom sa rešpektuje ich záujem o vzdelávacie aktivity a potreby školy.

Okrem tradičných foriem na vyučovacích hodinách vzdelávanie prebieha aj formou širokej škály exkurzií. Žiaci majú možnosť na pôde školy sa zúčastniť odborných prednášok a besied s významnými predstaviteľmi vedeckého, kultúrneho, spoločenského, náboženského  a politického života. Zabezpečujeme pre nich návštevy hodnotných kultúrnych podujatí. Školský rok končia triednymi výletmi.

Svoju schopnosť absorbovať vedomosti a všestranne sa rozvíjať demonštrujú úspešnou reprezentáciou školy na všetkých úrovniach predmetových olympiád a súťaží, či už s jazykovým  vedomostným, umeleckým alebo športovým zameraním, ale aj prezentáciou vlastnej tvorby a prípravou kultúrnych programov.

Tým, že škola je kresťanská – teda iná než tradičné, duch školy, aj prístup pedagógov je iný, aj keď vedomostné nároky sú vysoké.