+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Erasmus+

Prvou skúsenosťou s Erasmus+ projektom na našom gymnáziu je projekt v rámci aktivity KA1 Učím sa s radosťou, naučím s radosťou. Teší nás, že učitelia na EGJAKu môžu vďaka účasti v tomto projekte nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, nové zručnosti a tiež sa profesijne rozvíjať. To všetko prispieva k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu na škole, obzvlášť pri bilingválnej výuke.

V rámci projektu absolvuje 10 pedagógov mobility /štruktúrované kurzy v zahraničí. Očakávame, že účasť v projekte a absolvovanie mobility bude mať pozitívny dopad na profesionálny rast našich kolegov čím zároveň dôjde k zvýšeniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

Cieľom projektu je rozšírenie jazykových kompetencií učiteľov, zlepšenie kvality vyučovania anglického jazyka a modernizovanie vyučovacieho procesu s využitím IT nástrojov a metodológie CLIL a taktiež získať nové kompetencie na riešenie konfliktov a prevenciu šikanovania a následne ich implementovať v praxi.

Veríme, že projekt sa nám aj napriek náročným obdobiam spojených s ochorením COVID-19 a následnými obmedzeniami podarí úspešne ukončiť.

Názov projektu: Učím sa s radosťou, naučím s radosťou
Kód projektu: 2019-1-SK01-KA101-060315
Trvanie projektu: 1.8. 2019 – 31.7. 2022

Kľúčové oblasti, ktorým sa projekt venuje:

  • Inštitúcie a/alebo metódy zamerané na zlepšenie kvality (vrátane rozvoja škôl)
  • Výučba a učenie sa cudzích jazykov
  • IKT – nové technológie – digitálne zručnosť

Mobility v rámci projektu:

Prečítajte si aj o workshopoch.

Mgr. Jana Poláková – 23 – 28 September, 2019 – Florencia, Taliansko:

Kreativita a kritické myslenie sú základnými piliermi pre inováciu. Spolu so schopnosťou efektívne komunikovať a spolupracovať sú tieto 4 zručnosti zárukou úspechu v každej oblasti života.

Myslím si, že rozvoju týchto základných životných zručností dávame na našich hodinách malý priestor a vlastne ani nevieme ako s tým začať. Preto som si v rámci Erasmus + projektu vybrala práve kurz s týmto zameraním (4 Cs- Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools)

Kurz viedla skvelá lektorka Susan Gagliano. Každý deň sme sa venovali jednej zo zručností- cez praktické aktivity nám ukázala možnosti ako pomaly zaviesť novinky do našich zabehnutých vyučovacích hodín. Zároveň mali všetci 13 účastníci zo 6 európskych krajín priestor prezentovať svoje krajiny a školy a navzájom sa inšpirovať zdieľaním rôznych prístupov k problémom školstva. Posledný deň 5 dňového kurzu sme si vyskúšali ako aplikovať všetky zručnosti v praxi priamo v uliciach Florencie, splniť niektoré zadania bola to zábava a výzva zároveň.

Inšpiratívny kurz, kultúrny program, neopakovateľná atmosféra mesta, ale najmä priestor hlbšie sa zamyslieť nad realitou a možnosťami mojej učiteľskej praxe ma nesmierne obohatili. Verím, že sa mi podarí bojovať s každodennou rutinou a vytvoriť študentom v mojich triedach atmosféru pohody, otvorenej komunikácie, vzájomnej spolupráce a pomoci, aby sme mohli spoločne rásť a meniť sa k lepšiemu.

Mgr. Peter Horný – 7-12 Október, 2019 – Florencia, Taliansko:

Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning

Tento 5- dňový kurz, ktorého som sa mohol zúčastniť v októbri 2019 vo Florencii, bol zameraný na viacero aktivít, ktoré môže učiteľ využiť na zefektívnenie vyučovacieho procesu. Každý deň bola pozornosť venovaná inej špecifickej oblasti, z ktorých spomeniem napr. Flipped classroom, rôzne typy inteligencií, riešenie problémov v dvojiciach, resp. v skupine, úloha technológií a sociálnych sietí v živote mladých ľudí, metódy (seba)hodnotenia a pod.

Pri Flipped classroom ide o model, ktorý zjednodušene predstavuje ‘’otočenú, prevrátenú’’ triedu. Namiesto preberania teórie na vyučovacej hodine a následnom precvičovaní vedomostí doma, teóriu si žiaci pomocou materiálov a videí naštudujú doma a samotné využívanie teórie v praxi prebieha počas vyučovania.

Ako je spomenuté vyššie, kurz sa taktiež zameral na rôzne typy inteligencie, ktoré sú dôležité pre poznanie silných a slabých stránok študenta. Bol vyzdvihnutý význam nielen hodnotenia, ale aj sebahodnotenia žiaka pri napredovaní v školskom, no i profesionálnom prostredí.

Samotný kurz prebiehal formou diskusií, prípadových štúdií formou videa, resp. článkov. Práca a zdieľanie boli uskutočňované individuálne, ale aj skupinovo. Informácie boli podávané zaujímavo a interaktívne.

Mgr. Adriana Saboviková, PhD. – 25 – 30 November, 2019 – Barcelona, Španielsko:

V rámci Erasmus+ projektu som mala možnosť absolvovať kurz Tvorivé a uspokojujúce školské prostredie: stratégie a zručnosti pre učiteľov (A Satisfying School Experience: strategies and skills for teachers) v Barcelone.

Náplňou 6-dňového kurzu bolo oboznámiť účastníkov z piatich krajín s praktickými a zábavnými aktivitami, ktoré nájdu uplatnenie v školskom prostredí najmä pri zlepšení vzťahu učiteľ – žiak ale tiež aj ako forma predchádzania syndrómu vyhoreniu učiteľov, ktorý sa čoraz častejšie vyskytuje v slovenskom školstve. Získané poznatky budú nepochybne prínosom pre zlepšenie vzťahov a prostredia na našej škole.

Veľkým prínosom bolo aj vzájomné zdieľanie sa s ostatnými kolegami a spoznávanie iných školských systémov. Nemenej inšpiratívne bolo aj spoznávanie španielskej kultúry a úžasného mesta.

Mgr. Stanislav Kocka – 9 – 14 December, 2019 – Florencia, Taliansko:

V rámci projektu Erasmus som absolvoval v termíne 9 – 14. 12. vo Florencii kurz z názvom „Správa konfliktov, emocionálna inteligencia a prevencia šikanovania.“

Bolo to veľmi obohacujúce a inšpirujúce, lebo okrem podnetných prednášok a prezentácií sme veľa času strávili v skupine zdieľaním sa zo svojimi skúsenosťami a poznatkami, keďže sme sa zišli z rôznych častí Európy. Som veľmi vďačný za túto skúsenosť a krásny zážitok vo vianočnej Florencii.

Mgr. Ľudovít Rozner – 20 – 26 jún, 2021 – Madrid, Španielsko:

Mal som možnosť byť účastníkom kurzu ICT (Information and Comunication Technology) for Teaching, level B2, kde som sa oboznámil s novými aplikáciami, ktoré sa dajú vhodne využiť pri výučbe a komunikácii na našej škole. Zároveň som mal možnosť sa oboznámiť s voľne dostupnými učebnými materiálmi v rámci internetových zdrojov. V rámci programu kurzu som sa zúčastnil aj poznávacej exkurzie v centre Madridu a exkurzie do Toleda.

Mgr. Michal Sanislo – 20 – 26 jún, 2021 – Madrid, Španielsko:

V rámci projektu Erasmus+ som sa zapojil do kurzu English for Teachers level A2, B1, kde som si zdokonaľoval a prehlboval zručnosti v anglickom jazyku. Zároveň som som možnosť spoznať aj španielsku kultúru, absolvovať poznávaciu exkurziu v meste Madrid a do Toleda. Pridanou hodnotou sú aj kolegovia z iných krajín, ktorých som mal možnosť spoznať.

Mgr. Hedviga Turčeková – 19 – 30 júl, 2021 – Madrid, Španielsko:

V rámci projektu Erasmus+ som v Madride absolvovala kurz CLIL: Content and Language Integrated Learning zameraný na základné princípy a možnosti využitia metodológie CLIL. V rámci programu som sa oboznámila nielen s CLIL metodológiou a jej možným využitím vo vyučovacom procese, ale aj so španielskou kultúrou a navštívila som aj svetoznáme múzeum Prado a historické mestečko Toledo.

RNDr. Monika Baronová – 27 jún – 2 júl, 2022 – Florencia, Taliansko:

V rámci programu Erasmus + som sa zúčastnila kurzu Intensive English Language and Cultural Course vo Florencii. Počas 25 hodín som si zlepšila slovnú zásobu a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Zároveň som spoznala históriu Florencie ako kolísky renesančného umenia. A samozrejme, vytvorila som si kontakty s pedagógmi z iných európskych krajín, s ktorými môžem pokračovať v komunikácii. Vďaka tomuto programu som strávila posledný týždeň školského roka v koži študenta a získala som tak iný pohľad a motiváciu v mojej ďalšej práci učiteľa

Mgr. Eva Lejková a RNDr. Gabriela Podracká – 4 – 15 júl, 2022 – Dublin, Írsko:

V rámci programu Erazmus+ sme sa zúčastnili jazykových kurzov „English for Teachers“ v Dubline, v Írsku. Absolvovali sme 60 hodín,  počas ktorých sme si zlepšili svoje jazykové znalosti a rozšírili si tiež vedomosti o írskej histórii a kultúre. Po vyučovaní sme intenzívne mapovali život v uliciach hlavného mesta s jeho pamätihodnosťami. Počas víkendu sme spoznávali krajinu Írska aj cestovaním na západné pobrežie do Galway a Cliffs of Moher a na sever do Severného Írska do Belfastu a Giant’s Causeway. Zároveň sme spoznali mnoho učiteľov z iných krajín, s ktorými sme nadviazali nové kontakty a vymenili si skúsenosti z učiteľskej praxe.

Workshopy

CLIL a IKT Workshop na EGJAKu

Dňa 1. júla 2022 sa na našej škole uskutočnili dva workshopy pre učiteľov v rámci diseminácie prebiehajúceho projektu Erasmus+ „Učím sa s radosťou, naučím s radosťou“.

Naši kolegovia Mgr. Hedviga Turčeková a Mgr. Ľudovít Rozner sa s nami podelili o poznatky a skúsenosti získané počas kurzov, ktoré absolvovali v rámci projektu.

Mgr. Hedviga Turčeková kolegom názorne predstavila metódu aktívneho učenia Gallery walk, pri ktorej žiaci bez toho, aby sedeli v lavici, pracujú v skupinách a hľadajú odpovede na rôzne otázky. Učitelia si tentokrát, netradične v úlohe žiakov, mali možnosť vyskúšať dva rôzne spôsoby tejto aktivity.

Mgr. Ľudovít Rozner kolegom predstavil moderné spôsoby využitia IKT vo vyučovaní  a pri komunikácii so žiakmi formou praktických ukážok rôznych aplikácií na tvorbu kvízov, odkazov, plagátov, pojmových máp a interaktívnych prezentácií. Zároveň upriamil pozornosť kolegov na internetové zdroje s voľne dostupnými učebnými materiálmi v anglickom jazyku.

Workshop Inovatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka

Dňa 25. augusta 2021 sa na našej škole uskutočnili dva semináre pre učiteľov v rámci diseminácie prebiehajúceho projektu Erasmus+ „Učím sa s radosťou, naučím s radosťou.“ Naši kolegovia Mgr. Jana Poláková a Mgr. Peter Horný sa s nami podelili o poznatky a skúsenosti získané počas kurzov, ktoré v rámci projektu absolvovali vo Florencii formou prednášky, praktických ukážok aktivít a oboznámili nás s rôznymi možnosťami ako zefektívniť vyučovací proces. Mgr. Jana Poláková nám predstavila 4K – Kompetencie pre 21. storočie a Mgr. Peter Horný sa zameral na učiteľov ako propagátorov aktívneho vzdelávania a predstavil kolegom metódu ´flipped classroom´.

Workshop ´Ako predchádzať syndrómu vyhorenia: stratégie pre učiteľov´ Dňa 26. januára 2021 sa online formou na platforme MS TEAMS uskutočnil seminár pre učiteľov EGJAKu na tému ´Ako predchádzať syndrómu vyhorenia: stratégie pre učiteľov´. Mgr. Adriana Saboviková, PhD. kolegom priblížila nielen syndróm vyhorenia, jeho príznaky a tiež príčiny ale aj predstavila rôzne stratégie na jeho predchádzanie ako napríklad Smart GoalsMindfulness. Zároveň cez konkrétne príklady poukázala ako sa dajú tieto stratégie využiť aj v pedagogickej praxi a pre študentov nielen počas pandémie Covid-19.