+421 55 6815611 | egjak@egjak.com

Inovovaný školský vzdelávací program

Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

Škultétyho 10, Košice

Motto: Slobodné, avšak nie svojvoľné chce mať Pán dietky svoje, preto ich svojím poriadkom ohradil. Uč sa dieťa byť múdrym.

                                                                                                                 J. A. Komenský

Zriaďovateľ školyVýchodný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku, Hlavná 137, 08001 Prešov, P.O. BOX: 119
ŠkolaEvanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, 040 01  Košice
Druh školycirkevná
Vyučovací jazykslovenský, anglický
Forma štúdiadenná
Dĺžka štúdia8- ročné, 5-ročné, bilingválne štúdium
Stupeň vzdelaniaISCED 3A –úplné stredné všeobecné vzdelanie
Študijný odbor7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
Riaditeľ školyIng. Jozef Krištan
Koordinátor pre tvorbu iŠkVPRNDr. Valéria Kocurová
IČO školy031305288
Kontaktné údajewww.gjak.sk; egjak@egjak.com; 055 681 56 11

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 1. Zameranie, profilácia školy, ciele výchovy a vzdelávania

“Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova,“ hovoril Komenský

Výchova je proces, v ktorom sú neodlučiteľne spojení učiteľ a študent, aby spolu vytvárali duchovné a intelektuálne bohatstvo, aby každý človek, ktorý je vtiahnutý do života školy na rôznych pozíciách, rástol ako osobnosť smerom k dokonalosti, aby bol dokonalý, spôsobilý na všetko dobré. Komenský učil, že všetko podstatné, čo chceme do srdca a mysle dieťaťa dostať, je už v ňom. Len treba zaistiť, aby sa to vyjavilo a rozvinulo. To patrí k základným duchovným a výchovným cieľom našej školy.

Špecifikom školy je to, že je to škola cirkevná. Jej výraznou črtou je ekumenický charakter. Zriaďovateľom školy je Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove. Škola je otvorená každému, kto splní kritériá prijímacích skúšok bez rozdielu rasy, pohlavia a vierovyznania a má dobrý vzťah k protestantským cirkvám. Škola vedie žiakov ku konaniu a správaniu v súlade s princípmi kresťanskej morálky.

Ďalším faktorom výrazne ovplyvňujúcim profiláciu a učebné plány školy je jej zameranie               na bilingválnu výučbu v slovenskom a anglickom jazyku v obidvoch typoch štúdia – päťročnom a osemročnom. Vzdelávanie vo všetkých triedach prebieha v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium. V anglickom jazyku absolvent školy dosahuje úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca

Pri tvorbe učebného plánu školy sa kladie dôraz na účelné rozloženie štátom stanoveného obsahového a výkonového štandardu do jednotlivých ročníkov štúdia, posilnenie hodinovej dotácie anglického jazyka a bilingválne vyučovaných predmetov. Žiaci majú možnosť profilácie štúdia podľa svojich záujmov a potrieb formou voliteľných predmetov v predposlednom a poslednom ročníku štúdia. Ako druhý cudzí jazyk si žiak školy volí francúzsky, nemecký alebo ruský jazyk. Po jeho absolvovaní dosahuje úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Vo vyučovacom procese sú uplatňované rôzne vzdelávacie stratégie, metódy a organizačné formy vyučovania. Moderný systém vzdelávania implementovaný v škole je podporený modernými učebnými pomôckami, multimediálnymi učebňami, osobným profesionálnym rastom vyučujúcich. Vyučovacím procesom sa prelínajú prierezové témy alebo sa implementujú prostredníctvom špecifických organizačných foriem. Primeraný dôraz je kladený na splnenie vzdelávacích cieľov stanovených.

Našim cieľom je:

 • pripraviť do života tvorivých absolventov. Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch
 • pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, s pevnými morálnymi zásadami, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu
 • naučiť žiakov riešiť každodenné životné problémy v duchu kresťanských princípov
 • v spolupráci s rodičmi chceme vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí
 • vytvoriť takú klímu v škole, aby každý žiak mohol zažiť úspech

Profil absolventa

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov vyplývajúcich z prierezových tém.

Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole. Byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky na úrovni C1 a B2 a bilingválne ovládať odbornú terminológiu z matematiky, geografie, evanjelického náboženstva a. v., dejepisu a biológie, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život , ovládať kresťanské pravdy, byť schopný viesť svoj život v zmysle kresťanských hodnôt, mať mravný základ do života, budúceho postavenia v práci, rodine a spoločnosti, vedieť odpovedať na základné otázky života človeka – o jeho existencii, zmysle, cieli a naplnení.

U našich absolventov chceme dosiahnuť rozvinutie týchto kľúčových kompetencií:

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa:

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
 • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
 • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky:

 • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
 • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
 • používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:

 • efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života,
 • nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie
  v textovej aj grafickej podobe,
 • vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote,
 • uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-komunikačných technológií,

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
 • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
 • poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovania úrovne ich rizika,
 • dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,

kompetencie (spôsobilosti) občianske:

 • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
 • vyvážene chápe svoje osobné záujmy,
 • v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
 • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
 • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
 • zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
 • osvojuje si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje zdravie,

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne:

 • reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
 • na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
 • efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
 • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch,
 • telovýchovné a športové zručnosti sa stávajú súčasťou jeho životného štýlu,

kompetencie (spôsobilosti) pracovné:

 • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
 • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti:

 • dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty
  so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
 • dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
 • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
 • Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

Škola poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

Dĺžka štúdia je 5 alebo 8 rokov. O päťročné štúdium sa môžu uchádzať žiaci ôsmeho
alebo deviateho ročníka základnej školy. Osemročné štúdium je pre absolventov piateho ročníka základnej školy.

Výchova a vzdelávanie sa na škole organizuje dennou formou štúdia. Celodenné vzdelávanie je organizované v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni.

 • Stupeň vzdelania, ktorý dosiahne žiak po ukončení

Žiak po ukončení školy dosiahne úplné stredné všeobecné vzdelanie – ISCED 3A.

Stupne vzdelania:

 • ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním prvého ročníka
  5-ročného vzdelávacieho programu, do ktorého bol prijatý z ôsmeho ročníka základnej školy alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka (kvarty) 8-ročného vzdelávacieho programu.
 • ISCED 3A – úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 5-ročného a 8-ročného vzdelávacieho programu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o vzdelaní je v súlade s platnou legislatívou.

 • Učebný plán

Inovovaný školský učebný plán pre 5-ročné štúdium, ktorý je súčasťou tohto iŠkVP EGJAKKE je vytvorený tak, aby rešpektoval všetky požiadavky stanovené štátnym rámcovým učebným plánom pre bilingválne gymnázia s päťročným štúdiom a je uložený v zložke: UP 2015

Inovovaný školský učebný plán pre 8-ročné štúdium, ktorý je súčasťou tohto iŠkVP EGJAKKE je vytvorený tak, aby rešpektoval požiadavky stanovené štátnym rámcovým učebným plánom pre gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi ako aj rámcový učebný plán pre gymnázia s osemročným štúdiom a je uložený v zložke: UP 2016

Inovovaný školský učebný plán pre 8-ročné štúdium a pre 5-ročné štúdium, ktorý je súčasťou tohto iŠkVP EGJAKKE je vytvorený tak, aby rešpektoval požiadavky stanovené štátnym rámcovým učebným plánom pre gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi ako aj rámcový učebný plán pre gymnázia s osemročným štúdiom a je uložený v zložke: UP 2019

Učebný plán pre jednotlivé triedy pre aktuálny školský rok je uložený v zložke: UP aktuálny

 • Učebné osnovy

Ako učebné osnovy povinných predmetov s hodinovou dotáciou zhodnou s inovovaným rámcovým učebným plánom štátneho vzdelávacieho programu sú použité vzdelávacie štandardy štátneho vzdelávacieho programu. V povinných predmetoch, kde bola navýšená hodinová dotácia sú v zmysle Manuálu pre tvorbu školských vzdelávacích programov pre gymnázia, ktorý vydal Štátny pedagogický ústav uvedené dôvody, prečo bola hodinová dotácia navýšená. Pre novozavedené predmety inovovaného školského vzdelávacieho programu boli v zmysle uvedeného manuálu vypracované kompletné učebné osnovy.

Učebné osnovy k UP 2015 sú uložené v zložke: EGJAKKE-UO k UP 2015

Učebné osnovy k UP 2016 sú uložené v zložke: EGJAKKE-UO k UP 2016

Učebné osnovy k UP 2019 sú uložené v zložke: EGJAKKE-UO k UP 2019

 • Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Škola sídli od školského roku 2007/2008 v prenajatých objektoch, vlastníkom ktorých je mesto Košice, na základe nájomnej zmluvy platnej do roku 2032. Vyučovanie a ostatné aktivity sa realizujú v hlavnej a vedľajšej školskej budove a v rozľahlom školskom areáli, súčasťou ktorého je školský dvor, multifunkčné ihrisko, atletická dráha, školský park a záhrada. Hlavná školská budova je štvorpodlažná, nachádza sa v nej 23 učební, kancelária riaditeľa, kancelária zástupcov riaditeľa školy, zborovňa, kabinety pre učiteľov, sekretariát školy, kancelárie pre ekonomický úsek, žiacky bufet, sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov školy a dve priestranné prechodové haly. Spojovacou chodbou vedúcou popri dvojpodlažných šatniach so šatňovými skrinkami na ukladanie obuvi, oblečenia a iných pomôcok žiakov a popri archíve je spojená s telocvičňou. Vedľajšia školská budova je trojpodlažná, okrem učební, skladových priestorov a sociálnych zariadení sa v nej nachádza školská jedáleň, kuchyňa a priestory pre amerických lektorov.

V škole okrem kmeňových učební a menších učební na delenie predmetov sú zriadené a využívané nasledovné odborné učebne: posilňovňa, učebňa chémie, dve učebne fyziky, dve učebne biológie, dve učebne informatiky, učebňa geografie, dejepisu, učebne cudzích jazykov: anglického, nemeckého francúzskeho a ruského.

Žiaci využívajú dve školské knižnice, knižnicu s literatúrou v slovenskom jazyku a knižnicu s literatúrou v anglickom jazyku.

Vybavenie všetkých školských priestorov vzhľadom na súčasné pomery v slovenskom školstve je vysoko nadštandardné.

Okrem klasického vybavenia učební učiteľským stolom, stoličkou, školskými lavicami stoličkami, školskou tabuľou sú v učebniach skrine a skrinky na odkladanie pomôcok, interaktívne tabule, projektory, audioprehrávače, DVD prehrávače, počítače, reproduktory pripojené na školský rozhlas. V školských priestoroch je sieťové pripojenie na internet a pokrytie Wi-Fi signálom.

Všetci učitelia sú vybavení školským notebookom. Škola vlastní ozvučenia Hi-Fi techniku, kvalitný fotoaparát, kameru, hudobné nástroje, multifunkčné zariadenia, vizualizéry.

Telocvičňa je kompletne vybavená cvičebnými náradiami a posilňovňa cvičiacimi strojmi. Kabinety pre jednotlivé predmety sa priebežne dopĺňajú modernými učebnými pomôckami na základe požiadaviek predmetových komisií.

Školu a priľahlý areál nepretržite zveľaďujeme tak, aby sa v nej žiaci, zamestnanci a hostia cítili čo najpríjemnejšie.

V školských budovách sme vymenili vchodové dvere, okná a podlahy, realizovali sme kompletnú výmenu elektrických rozvodov, svietidiel, vybudovali prípojky na internet. Zrekonštruovali sme vstup do areálu školy, upravili školský dvor, vybudovali multifunkčné ihrisko, atletickú dráhu, vybudovali chodníky v parku, osadili lavičky, vysadili stromy.

V učebniach, kabinetoch a kanceláriách sme postupne vymenili opotrebovaný nábytok za nový. Všetky okná v učebniach sú vybavené žalúziami. Priestranné haly sú vyzdobené kvetmi a slúžia aj ako spoločenské priestory pri rôznych akciách školy a žiaci v nich majú možnosť tráviť voľný čas a aj študovať, pretože tieto priestory sú vybavené miestami na sedenie a pripojené na Wi-Fi. Pri vchode do budovy je elektronický dochádzkový systém, na vrátnici zariadenie na automatické otváranie bránky a brány do školského areálu, v halách a chodbách sa nachádzajú informačné tabule, tematické nástenky, vitrínky so športovými trofejami našich žiakov, sedenie pre žiakov a multifunkčné zariadenia umožňujúce kopírovanie, skenovanie a odosielanie materiálov cez e mail. Okolie školy obklopuje rozľahlý dvor a park, ktoré vytvárajú priestor pre šport, relax, voľnočasové aktivity našich žiakov a environmentálnu výchovu v praxi. Prostredie školy značne dotvára priateľskú atmosféru
medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.

 • Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je:

 • poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky,
 • zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami,
 • povzbudiť do ďalšej práce, dať návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame zo zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a z Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v SR. Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní známkou zo všetkých povinných aj voliteľných predmetov. Na základe týchto dokumentov je vypracovaný vnútroškolský dokument Hodnotenie a klasifikácia – vnútorná školská smernica, ktorej obsahom sú kritéria hodnotenia žiakov pre všetky vzdelávacie oblasti a predmety. Boli vypracované jednotlivými predmetovými komisiami a schválené pedagogickou radou školy s cieľom zabezpečiť relevantné a objektívne podklady pre súhrnnú klasifikáciu všetkých žiakov zahŕňajúce všetky oblasti žiackej činnosti v predmete, v snahe zjednotiť požiadavky a kritériá jednotlivých vyučujúcich toho istého predmetu a so zámerom naplniť právo žiaka vedieť čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom.

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.

Odlišujeme hodnotenie vedomostí a spôsobilostí od hodnotenia správania. Na hodnotenie správania žiaka má vplyv dodržiavanie ustanovení vnútorného školského poriadku pre žiaka.

Výsledky hodnotenia (priebežného a za dané klasifikačné obdobie) zverejňujeme v elektronickej žiackej knižke.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berieme do úvahy vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, odporúčania centier pedagogicko-psychologického poradenstva stanovených na základe vyšetrenia žiaka, resp. rešpektujeme individuálny vzdelávací program pri individuálne začlenených žiakoch.

 • Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Zmyslom vnútroškolskej kontroly je vyvolávať čo najväčší stupeň pedagogickej aktivity učiteľov, podnecovať rozvoj ich osobnej tvorivosti, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti za vlastnú prácu. Na kontrolu a hodnotenie zamestnancov využívame:

 • pozorovanie a hospitácie,
  • rozhovor,
  • výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, úspešnosť v testoch, úspešnosť
   v súťažiach, angažovanosť učiteľa pri dosahovaní pokroku vo výsledkoch žiakov, úspešnosť prijatia na VŠ,
  • hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, implementovania nových učebných metód, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,
  • hodnotenie učiteľov žiakmi a rodičmi,
  • vzájomné hodnotenie učiteľov.

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti ako aj mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií.

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov sú v súlade s § 52 zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpracované v pracovnom poriadku.

Zamestnávateľ hodnotí

 1. výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
  1. motivácia žiakov k učeniu,
  1. vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích,
  1. výsledkov žiakov,
  1. rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania,
  1. žiakov, logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti,
  1. rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť,
  1. sebahodnotenie, sebaúctu,
  1. rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a spravodlivosť,
  1. prínos pre zamestnávateľa-propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,
  1. organizovanie mimoškolských aktivít,
 2. kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
  1. rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti,
  1. individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania
   a zdravotného stavu,
  1. práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi,
  1. dodržiavanie a využívanie pracovného času,
  1. plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,
  1. dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,
  1. správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
 3. náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
  1. využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,
  1. spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov,
  1. zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia,
  1. vykonávanie špecializovaných činností,
  1. vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii,
  1. iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu,
  1. zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií,
 4. mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií
  1. rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,
  1. stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania,
  1. tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,
  1. absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu,
  1. kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia,
  1. uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,
  1. zvyšovanie svojho právneho vedomia.

Jedným z cieľov hodnotiaceho procesu je viesť učiteľov k sebahodnoteniu na základe stanovených kritérií a hodnotiaceho rozhovoru. Kritéria sú zamerané na hodnotenie pracovného výkonu a pracovného správania učiteľov.

 • Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Žiaci so zdravotným znevýhodnením

V škole sú vzdelávaní a o prijatie sa môžu uchádzať aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, autizmom , deti s vývinovými poruchami učenia, deti choré a zdravotne oslabené, deti s viacnásobným postihnutím.

Pre týchto žiakov so zdravotným znevýhodnením platia rovnaké ciele vzdelávania ako
pre ostatných žiakov. Pri realizácii vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov sa berie ohľad na individuálne osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale iba v takom rozsahu, aby výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením reflektovali profil absolventa gymnázia.

Pri prijímacích skúškach týchto detí sú realizované úpravy na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, centra špeciálno-pedagogického poradenstva resp. centra pedagogicko-psychologického poradenstva. Prijatí sú iba uchádzači spĺňajúci prijímacie kritéria.

Vzdelávanie týchto žiakov prebieha v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi školy formou individuálneho začlenenia, tzv. integrované vzdelávanie. Je pre nich vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede strednej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

 • základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces,
  • požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,
  • modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,
  • aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,
  • špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka,
  • špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
  • požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok,
  • zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných.

Je vypracovaný na základe Návrhu pre individuálne začlenenie žiaka a žiadosti zákonného zástupcu a prerokúva sa v pedagogickej rade školy. Za jeho vypracovanie zodpovedá výchovný poradca, triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcimi daného predmetu a školským zariadením výchovného poradenstva.

Pri vzdelávaní žiaka vyučujúci jednotlivých predmetov aplikujú metódy a formy uvedené v individuálnom vzdelávacom programe. Škola sa podieľa na zabezpečení potrebných kompenzačných pomôcok. Pri hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov sa zohľadňuje ich zdravotné znevýhodnenie. Na základe analýzy skúseností so vzdelávaním konkrétnych žiakov sa ich individuálny vzdelávací program aktuálne prehodnocuje a upravuje v spolupráci so zákonným zástupcom a špeciálnym pedagógom.

Doteraz má škola skúsenosti so vzdelávaním žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov sluchovo postihnutých, žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami, žiakov chorých a zdravotne oslabených s ľahkým a stredne ťažkým stupňom postihnutia. Pri maturitnej skúške zdravotne znevýhodnených žiakov sa postupuje v súlade s platnou legislatívou a na základe žiadosti, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku dochádza k úprave podmienok konania maturitnej skúšky.

 • Žiaci s nadaním

V škole máme veľa intelektovo, umelecký alebo športovo nadaných študentov, ktorých talent monitorujeme a vytvárame podmienky pre jeho rozvoj. Zásluhu na tom majú najmä obetaví vyučujúci, ktorí dokážu podchytiť talentovaných žiakov, pracovať s nimi individuálne, vytvoriť im kontakt a zabezpečiť konzultantov z ďalších vzdelávacích inštitúcií ako sú vysoké školy, ako aj zapojiť žiakov do predmetových, umeleckých a športových súťaží, kde dokážu dosahovať vynikajúce umiestnenia v rámci Slovenska a reprezentovať školu a republiku v zahraničí. K rozvoju nadania a záujmov žiakov prispieva aj ich práca vo veľkom počte školou ponúkaných záujmových útvaroch, ako aj možnosťou pracovať podľa individuálneho študijného plánu v prípade mimoriadne talentovaných reprezentantov.

10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní.

               Maturitná skúška sa koná v súlade s platným  školským zákonom č. 245/2008 a Vyhláškou č. 318/2008 MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

             Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval.

Predmety MS na bilingválnych gymnáziách sú:

a) slovenský jazyk a literatúra

b) druhý vyučovací jazyk

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov

d) jeden voliteľný predmet

        Vo voliteľnom predmete uvedenom v písmene c) mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť.

Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

a) cudzí jazyk

b) spoločenskovedné predmety

c) prírodovedné predmety

d) ostatné

Skupinu predmetov  cudzí jazyk  vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

a) anglický jazyk

b) francúzsky jazyk

c) nemecký jazyk

d) ruský jazyk

Skupinu spoločenskovedných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

a) dejepis

b) geografia

d) občianska náuka

Skupinu prírodovedných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

a) biológia

b) fyzika

c) chémia

d) informatika

e) matematika

Skupinu ostatných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety

a) slovenský jazyk a literatúra

b) estetika

c) evanjelické a. v. náboženstvo

d) umenie a kultúra

           Úpravy  maturitnej skúšky sa týkajú žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiadosť o úpravu MS je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku.

              Žiak sa prihlasuje na MS písomnou formou do 30.septembra.

          Zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka žiak vykoná externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu časť maturitnej skúšky. Ak si ako voliteľný predmet zvolí ďalší cudzí jazyk, vykoná z neho iba ústnu časť MS. Externá časť maturitnej skúšky  je aj v predmete matematika.

Ostatné predmety majú iba ústnu časť maturitnej skúšky.

           O úspešnom vykonaní maturitnej skúšky škola vydá vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu v slovenskom a anglickom jazyku.

           Žiak môže maturitnú skúšku konať aj ako štátnu jazykovú skúšku.

Najobsiahlejšie informácie o MS sú na stránke www.nucem.sk

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu

všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako

25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 %

z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu

bodov.

Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 %

z celkového počtu bodov.

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

Hodnotenie dobrovoľnej MS

Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 %

z celkového počtu bodov.

Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska 33 %

z celkového počtu bodov, v PFIČ MS nezíska 25 % z celkového počtu bodov, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal.

Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.